Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU


AiiU KP? -MAz guAi Aiv

i zzg,
UĩAi azAgz qAiwgĪ ZvĪz Av AiiU t ̪ P v jtz vAiiUVz, AiiUgPvU A PɮAz QAiAi iv vP۪V PAiiUvz. Ezg titz zʫP GAiiUvzAi B Aiiz CʢP QAiU qɸqĪŢ. DPg Az sU AiiUPz qAiĪ Aiizzg QAiAi CʢPAz vjPlְ wPƼUĪz. ĸ fêʫzsP gPAiiU, zñz R, Aw, ɪAi ɮ JA GzñAz AiiU AUArgvz. ew, v szz zeգz Dzsgz CjU P ñv tĸqvz. tAiiPg ܥPg Pjnz. jAz sVl F zU KPPz MAzV jĪz E õ. CzP CPvV zg CĪwAi Egvz zz. AiiUQAiAiİ MAz ĺAiiU AUƼ IUâAi, AidĪâAi Pr AiifPgV AiiU qɸP. U zêv AwUƽP. DAVg (CxâAi) AiiU gPu iqv zñPVz UP. Ez gv AiiU. UV zU AAidU g CAVPgzAiAz Cx? UV zU vz AAidɬAz AUƽnz. F AA zzUzݰ P ZZU CPgvz, AiiU AiĪP zުV.

E Ml Īz s Pnv AvU v CPnv AvU j 2000. IUzz Pnv AvU 10,000 ag v CPnv AvU MAz g ag j 12,000. AidĪzz Pnv, CPnv AvU j 8000. Cz Cxz 10,000 AvUz LvgAi, vvjAi t, DgtPU PAiiUv۪, P۸Pv Cjv.

Ml Av AS 32,000 DwsU. z ozjwAiİ P۪ jg PëAi Dz zUAz sU l zêv G iqUvz. DPg, zeդU P۪V sUz. E sUĪ Aiiz IwdjU õ As EgĪŢ. Pץitz w, HmåZg PqUĪz. CAvAi Aiiz AwU ƯwAi EgĪŢ.
 

Asg g:

vĥ, CQ, Uâ, sv, vU Cg, Cw, vU, , Rg, zs, UjP, vgP, CP, v, P, (zt, vAVq ), vj, Cv, ARŵ, PAw, avP, Pgt, zU, tU, ɮ, Pg, vAVP, jļ U.
*
*
*
*

CP Cĸgu-AvU PAi gu:

AiiUQvg , zUAz PAi Pz szvUVAi, ǫPg IĶĤU UgĪzPVAi qɸUĪ DZguɬAz DgAsUĪ ZvĪz Av AiiU 15 U AiAv zU J Av ot Sã AߪUĪ AiiU QAiAiiVz.

zPz Avzgg Cw õ zsAiizz vg Pz. UV õ AvAdU, ZgU CqPVgĪ juPj PAi zsAiiU IUzz 1+1+1 jAz DgA 4 CzsAizgV AvU AiiUz PAiiUvz. ģĵ U zêv qAiħz JA v E CqPVgĪz UĤAi. Cz G QAiAi Ʈ vz U vgAUåAiİ CV G z Sã DUvz. vvjAi AidĪz sUz AiiUzv U F AzsP CĶ׸UĪz. Cxz Cxt Gzñ fê xP AĪ AvsUz zsPjU U szA v EzgnU CĶ׸qvz.

IUzz zAi CPz Gz sU CĶ׸l ģgvP zƶvU U qz JA guU߼UAq Cz l vvPv Īzg evU i zúĢ AA zƶv gu Ev Cĵף qAivz. vvjAi 2 PAq AiiUĵף QAi qz Ae Cx AvUAz PwPV fëU sgĪ P jPgU fl CĵףUƼv۪.

Īzz DUAi PAq zV CĶ׸l, g vgAUå ju ǪP ZAz zêv GUƼvz. IUzz 2 CPAz DgA 4 CzsAiU Az PAqPAq ɼP Cx eգå qɸqvz. Cz D AA fëUgvP J jwAi zƶv, P, U, ZgU år zjPjĪ QAi EzVgvz. CzP Dzsj vvjAi Avĵף Cxĵף QAiU Agvz.
ĺ Uvzg PAqPAq vz Cĵף GAi DgA v zsdgUtAz v A Av zȵg, ۶Ugz vg CUP vgUtAz DgAzz GAiģ UzAU GPzêv G Sã zêv wzP vvU Cjv Czg Mv-PqPU, zszsvU jZAiĪ AidĪz Sã irPƼ PAiPīgvz. UAi AiA AzsPz CxP DAVg ĺU Cxz g CĵףUƽUvz.

Īzz EAzPAqz sUAz gUvgAU ƮP ZzvP Ȣ zsA IĶĤU CzsAiģ PvjPƼ zP . Ezg CĵףAz ĢU Zz qAiĮ gUvgAVtAig Pj JAz gʹ iqĪ AiiU U IUzz v tv QgtvgAU ZzAi Pvg sUA zȶ֬Az qɸvP AiiU. Czg zsU Cĵף vvjAi uĵף v svgƥz ju U ssU Cxz 5 CPVgvz.

QAii zsAz ģU Zzɬv bAz zêvU CUAz Ťvgz zȱzȱA Pɮ zȵAvU Sã vP, CĪi, D۪P EvUAz zqsrPƼ z AvU Pjv۪. Cz Aq zggz zêg CAiU P Uvz. zê Aq òz P ĺãv zz AidĪzz Dz, Gzñ, dgVvz P UU zs. CAv õ zsU AidĪz E UZjvz. Cz Pw, gĵ AAid, Q, zêvQ PrPgt, zʫPv, iAiiv, eգ, gU, ZgU ģUv۪. vv᮪V CxSã Gv zs zsvU AɼP qvz.

gUvgAVtAig ģëAz ZzvP E PtzVz. Cz zAz, giAz ۪V AVv zsAi Az zêvU gUUĪAx U zsAiA Pz. Cz wz Cw ĺU U vgzg? U vAvzsjv fê ʫzsgƥ PU U nz? J Cw Aqz ê ģUtz. CV, Ai, gt, ǵ, v, DPv zêv PAiİ nz CAi szUUɯ Ug DvAig. U izs iqĪ F Aq ĺvg, zsz, P eգsjv Dz sUzjAz Ezg Cĵף AidĪz, CxzU PgzAU qAiİz.

Uz vAz PAqPAq IUâAi Cw ĺ tv zeգ U P MzV Pqz. Cz eUw, l֣, gvAiģ, Gå, As, ú, DPt, fê szvAiģ CsAiĪ qAiĮ PjAiAz CwU AzsAiiVgvz. ļ, Q, Dg, Av, ɪAiģ wĪ v sU õ szAiP. iAi zs âĪ F QAiU AidĪz t gP, zsz DV jvz. Cz Cx U QAiģ MzVvz.

Avgz fêȶ, fêsz, CAU, CU PAiĮ, zúz MAUUz Czȱ ģ, av, CAPgAz övĢ EvU õu U Czg aQv QAi EU CĶ׸qv۪. Cz vvjAi tz PgAzV Cz sUƽĪ UAiģ jqvz. UV AvsvAiģ sgzdg zñzAv qz ȶ, ţ: ȶU g CjvAv, eʫPeգz Cvv eգP UZjĪz. CzP Cxz AiU Ezݰ jtv zsAz C߸vz.

A Cĵף ģäU U iqz? CzjAzV U Dvzg zs? JA U iUzAivz. Cz Uv ģ i U Cwi Q AAz AidĪz U âvz. Cz, vAvzAi gU zsAiiUv۪. Czg PAi GAiPv, CAivU U Cx w M iV Zã zêiV gƦvz. CAv õ ZgU߼UAq AvU CĶ׸qv۪. PƣAiİ Jg gAv EAAiĤU gʸVz.

AiiUz CĶ׸Ī EAzPAqz PƣAi sUz Aiı gĵ U g jv ģäU, ģëõu, iP Sį, Gģ Ev j PƣAizV Aiig ģ Uɮvg Cg J Uɮ觮g JAz Wözg. F AvsUz PtĺU CzsAiģ sU Pw, Czg d Az, Ut, î guAiĮz AiAiiV DPPAi gu, Czg t jZAiU F AvU vAvsUz CĶ׸Uvz. AidĪz Czg guvP vAvsUVgvz. Cx gz sU jĪzjAz Ml RUî Zg jZAi ir zzgg l UĤAi. U CAv CUzs eգ sAqg PƼ U Cg Pl vAvAvz JAz UĤPz CA. CAv CUzs Ai Gvͣ v AiiUz ʲ.

UAz êĪAq Aiģ ê iU KPvAiģ Īv e EqUvz. D AA U, gxAvg UAz l vgAUAz ê Aq v l Czg Sã Pt ĺU zȵAvAz CUzsvAiģ zsv irPƼ zsAz zqsavۢAz Pt Aqz F sU CĶ׸qvz. E zsvAi vUîvAiİz JA g PtjAz wAiħz. tz Pl Czg CUzs qAiĪz zsA v U wgz. UV vUîv w fëU DAvjPV vUzv vrAiwz JAz Ptg Azs. Czg J gU IUzz AvsUAz vUvz. w fëAi GwAiģ qAiĮ zV vU iqP JA v UZgUvz. vvjAi t v Cx Cĵףz Sã Ez CĶ׹ zsvAiģ jðzVz.

iĵףz AzĪjz sUz IUAvU CzP gPV AiifPg PgzAU Aiı Īv Uģ jzVz. CzPV Cw v, jv, õת i ŤvUƽvPAv AvsUAz zުz i PU CĶ׸qvz. CzP gP, z DV vvjAi tAvU Pjv۪AiAz wz CxP AdAizv, zAzdAiIJîvAiv AzĪjAiħzVz.

A Cĵףz Dzsgz ޹z CĨszAU êĥiU PrPAq CAzg ê QAi ir igV UAdjAz zêvw iqv, IUzz Gzjz gĸvz CõuAiİ AzĪjzg U PtUĪz F AZ Aiiz ggƥ. P Ai. Cz üvz z. PƣAiİ M IĶAi Gzg UĤAi "AivvvgA zA گP ĻAiv" J i, F A CĵףA Pv PAzV ã UgwzAiıAi, õף Dz eդAiiUwAi. Aii ZvzsĪ PɬzAi Cz v. Czg vgƥ ã PtwAi. Aii ĺvgz zêvU, gztU, , gz, U U Cw å zȱg JAz Gzjzݣ. CAii zdգ, J zêvU å AzsUUvg. UV CĶ׸, JAz Wöz. CAii EzjAzV ã gĥz fëUU åUwAi, ggƦ DUwAi JAz Gzjz. EAv AvsUz AidĪzz Av vV CĶ׸qvz. CAzg ã dUwۣ ɼPUwAi CAzg PAidĪz Cĵף iqwAi JAz Cx. J Zg U ï ɼP gĪ Pv AiAz F AZP âz F Ťv AvsU CĶ׸qvz. CzP gPV Cxz Dvzg, Dvãw, Dv PvgA vU PgAz CĵףUƼvz.
8 Ai CPz 1,2,3 CzsAiU i Pv âvz. Pv Cw R. Cz PzPAq ã zsAiAv wzP, CxUwAi. UV Pv eլAz j JAz JZjv CzP Pz zsU, Dvãw Pz AiU üv ig GwAiģ âvz. EAv õ AvsU IUzAz CĶ׸l CzP Pz zsU ĺãv eգPV vvjAi PtAv CĶ׸qvz. Cz fê õu, CAiv, qPU, CU CUvv, Ag zvAiģ wĪ Cx CĶ׸qvz.

Īzz CPnv DUAi PAq sUz Pɮ AvU v iĵף qz IUzz 8 CPz 4,5,6 CzsAiU CĶ׸qv۪. AidĪz PtAv GP sU CĶ׸l Cxĵף ǪP zêvU zsAiv Cĵף AzĪjAivz. CĶv Cx Pq vȪU CAzg , gz, Dv ܣU , P, EAAiU, gPeգ Ev jZAi irPqv۪. zdjU tv qAiĮ gĸåz AvsU CĶ׸UĪz.

z CPnv DUAi PAq, EAzPAq AvU P gUvgAUzAU CĶ׸l zêv ޸ Aiw߸Uvz. IUzz 7,8 Ai CzsAi Sã AaP ĸ guUV yUvz. AidĪz PtAv, vvjAi CgtPUAz PPêPV CZ, eUAz zêv AvȦUV yUvz. Cz Cx AvUAz CĶ׹ zêv Azú AvȦUV CĶ׸Uvz. Cz Pz qz, qAiwgĪ, qAiħzz GvvU GģUƽĪ vz Cĵף qAivz. zdg dӣgVAi, dӣg gQĪAvAi qĪ QAi qAivz. F QAiAiAU ZvĪz Avĵף igåUv CzzêvU uw PAiP AiiU eUvz.

ĪAvUAz êĺvz dӣg, vvg, zêvU w wPAAz Pr Cz zêvA AwUV uw qɸqvz. Avg EAiĪgU CĶ׹z Avzg IĶĤU, bAzzêvU, AvPzêv vvU, CU ۪z CzzAU Ugw vjUvz. Cz IUâAi uw Avg CzU gdPA Ugw, CUAz AZPêĪU, PPtU JAz gʹ uw qɸUvz. PƣAiİ ĺvvU GģU, PƯ, İU, zgq, sPA, CVߪ, , ghAghivU GAgU JAz, Cz Wnz Eg JAz Cz AZsvU uwAiĤv zsg ǪP yUvz. U gUƽv PêĪV AiiUuwU gPl v y AiiU uwUƼvz.

AiiU igå, z AiU, AiiUsgƥz ZPAizAU wxߣǪP AiiUs Czz jUvz. Cz WV ļAiiV jz PwAi AiiV PfëUU PêĪAl iq JAz gʸUvz.

NA vvv - tĸ.
 

 

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c