Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

zs Avv

azAg

'Uã Aiĸ ZV. F zq DU GvgPjAiiUĪ Uzg U ? DzzjAz ê JgqAi zĪU MèP. '

'Mz qĪz EZAiĮ. g sU VzAi Uwۮ. Uã z ģ. DۥU IuħAzs CĸjĪŪ. GvgPjAiƧUV vAz AqwAiģ qPP ? Uzg F lPP PƣAiİ ?'

'MAiz. ê zPgz ï, PP GqVzU, U wU UwU C g Pt¸ĪzP ģAiİ t P q ? Avg U ügz. Uã Z Aiĸ E. ƪvz zn. FU F gU rzg U ? RArv Pqz. ê zĪAiiUèP. '

üwgĪz Īig ģg U iv.

Arv gAit Ai iUrAiİ zޣz t. Aiĸ ZVzg gix xz AzĪgɢzݣ. CPz g߯ vfzݣ. iw v. qvAiİ AiĪ. ɽU Jz MAzgq ʰ qz vļU AU ir AizAizqAi ģAiģ gwzݣ. ߣ ir Azs z gAit eU VĪ wU gq WAmAiiUwv. C w QèAi gt A Jgq UVz FU PAi C CPgP AzzjAz gAit iqwgĪU CrUU El ʪzP z irPAq zêg eU PĽvPƼPUwv. zs sdAvg Aw A, sUv sUvU gAit ir VĪ wU AiAP Lz WAmAiiUwv . AiAP AzsAi Avg EAzQ PZU gAit ir gw sd irz ï MAzgq WAmU gĪ Pwv. CVz Cw vgq AsuU Cz P. v WAmU


ĮV ɼV ghizAi Jz, v zs ir Avg v U VPAq vļUU gqwzݣ. Ez Fv zʤP AiĪ.

jAig Az DAi AixZҪVv. C C Avö. AqwAi v Vzg, Avzg Dv ZAiAi PĪV qAiwv. Fv AvwAi Uz dU߯ CPv.

ûvg Av eAiiv. evPU ï evPU ggAz. Fv iv Aiz GzãVAi Ezݣ. AqwAi EzU AgzvU Avõg. AqwAi zï xAiiU. C v fêz Aii zuAi vg. Dv ģ z izs wAiİAi Ev.

PƣU CAv EAv AvV VAi ìv. PtU ĨsU PȵgAig U gzstAi Eg V wUȺP Az Ag iqgAz.

gzsAi gAzj. D AvzAi C AzAiP jUl֪ AUjg. vAzAi LAiAvzzjAz RV ŵ֪V ɼɢz zú vgtz AzAi ErAiiVwv. Cv iAg Ez U ģU AzqAi ģAi ĸ CPg Avv DPAiz Dv. wAi ߯ e ggUAi PAiwzjAz CU zz U ģAi Ag MUΰ. Uή ģAi gg U wAi C øg PAiĪzP zêg Pl gv. Z Pr Eg UɼwAig Mgߧg CUzzg. UU CrUAi Pl vzzjAz Av Az v e gAitU gvgzg.

wAiz PtPtP ȢAiiUwgĪ vgtv. Cz qĪzP zުUwgĪU Czg UAv ŵz izsg CĨs DAĪ gPzg, D ŵPU Czg UAzsPU ɯɬgz. Ai ģ AiZ Ai PqU gz. Czg Czgz C DAi QzëU


Ħl vȦAiģߣĨs C gtzq iAiĪVv. AzjAiiz wAi DUģAz CU RU. Aii˪wAiiz wAi SZAi UsAUir CU vP vȦAiģ Pq ģBQAi wAiİz CU v e, sd, zsUAi UߣzzjAz wU wAz DAzU. wAi ģ R qPwv. Ejg zs Eg ģ v CxirPAq w wAig Pv zsU R izsU APq gAi QAi ģAiİg. DzzjAz PtPtP P Ejg ģ CAvg zgUv ìv.

gzsAi ĨsUg ģAiİ ĢݤAz ɼz qV. C ģ vȦU vP wAiģ AzĪ AiU CVg. Ezz vAv irPAq AZ gixz erPAq fê iqĪ zsP Pvz zvU vP ߪñ ivUȺz CU MzU. wUȺz C ģ ݣq AiĪiqĪ QAiiU ߪñU MzUĪ sU CVg. DzzjAz UΪ QvPAq Q QzqU NqwgĪ PzgAiAv - Ģz DAiAv C UȺvAv w jz GZ AR wU AAiiv.

wAi gzsAi ģ AiZ Aiģ aѸwv. gPz UAq Az ŶUArz C s U gzsAi ģ ZAZUƽz. CP̣q Ī U ģU Az gm qAiįgAz.

Ī Pɮz CAiwzݣ. C CAPAi PrAiiVz Aii˪ xz Cz v Pqwz AiĪP. F Aiz AU z C ģ ZAZUƽv. tédz PAUt ģ Dl. ZPgUAz gAsz Cg ú P ɼAiv ìv. U e VPAq sdP iv CrU ģU gwzg. HlzqAi egz v PuU glĩlg ţB wU R vjĪz gw Hlz wU. CjU CrU ģAiİ KUwv. C AiijgĪg JAz UvUĪ Asg. DzzjAz gzsAi - ī wAi gAvPV ȢAiiUvqVv.

Aii˪ MAz Z Pgq. Cz Azq Cz K iqĪzAz UvUĪŢ. Aii˪z dUvۯ êĪAiĪVAi PtĪz s. Vq g U P - AqU v êz ۪ qQPAq UĪz Aii˪z CAzsv. t UAq qĪz CzAz ewAiĪz lz ewAiĪz sAiİ. ĺ ĺ Q۪Avg F Aii˪ ĺvAi ĽU Q Z gVgĪg.

' CVPAqi j WvPAs gB ' AU CVPAqzAv. UAq vĥz PqzAv. CV PAqz åz vĥz Pql Avg Cz PgV jAv DUq JAz Aiig ýzg Cz PüĪz E.

gĵg gg guAi gg UtUP jvz. Czgq g z Dl gAsUvz. Mgߧg qwgĪ DAi Zvz. Aiig PtzAv UmV ivqPɤvz. Ezg Az gg DAUUAz R qPA APAz gAsV gwRz PƣUƼvz.

gzs g ú ȢAiizAvɯ wAi CzP lPlּ. UAi tAiĪ vAvV gAPıV gAsv. gzsAi wv sAUV ìv. UU CV߸QAiiV z gzsAi FU ĸAzg vüvPAiİ Q̩z Uɣz gwAiģz Aii˪z DAz CĨswzݼ.

'sg gƥw vB ' JAz CPgB d. AzjAiiz AqwAi UAqUU vɣê. UU Cg zêg ģ, Cz lg Cg Pu UAxU, E Cg AZ. CrUAi ģAiİ aAi vUwzz CjU UvUĪ U U ?

Aii˪z evU CPg AvAvU Qzg PwU Aq PrzAv z gĪz d. AQU vĥ jzg Cz DgĪzP zV Z GjAiüĪz. PmAiqz Avg CqUnz zAv C SAi ĸAzgƧAz vȦAiiU. E AzAiP ûvgz AiĪPg MgV v۰ VAz gAzg. Gzz CP gAg.


2

'EzAz zq zgAv. VAi v AgP̼z Ez CAiıU Pgtzɪ JAz vۥ qwzê. '

'ê EzPV vۥ qĪ Pgt E. dUvۮ IuħAzs. CU Az vȦAiiU. C ģèsU vP wAi . U vP wAi C. U zAi Az AZ - Czg R EU CjVz. ģ AZz AiiɬAz gixz PqU wgVz. Cz vgt. Az CU RUĪz zs嫮. CU J RAz vjv CU Nrz. Czã v ? ! D qtUV vۥ qvã. '

' AiUvU WvU vP AU C. D Ai v AP PAP vAz. ɮg v vVθĪAvVz. '

'ê Azs vV CxirPArj. Aii˪ Pgq. CzP åz R P̢zU Cz qQPAq Nrìv. z z GzãVz. g sUz D gƦ fê AAzs AiĪĢAz MzVv. Pɮ P IuħAzsz lP qɬv. It Czg CħAzs v P AzU Cz vU v glĺìv. jz ï - Czg rAi wjzï lP Vz ìv ? CzP P aAwP ?'

'U ! ê Avvg. J izsVAi wAiwgīj. Dzg - Dzg, F Azs JAv AP gV D AUU vP P iqĪ gĵ nָvz. '

'Czɯ sAw. J Fg ïAi. zȶAiİ dUv Fg ïlPgAU. D qVAi ģU AzU AqwAiAz wAiį E. Fg gƥzsgu ir AzAz wz. Cz zAzU U D gƥz ï CPgz JAzU wAiİ. FU C gl zï U Pg ģ ï gĪ CPg E. C ?'

' x wAi zʫ wAiiVzݼ. FVz dVAi UP PqAiiz a.'


U ģAi A egz dU QQjz vAzg. gzsAi gw ĮVzݪ ɼV ghiz ĪijU wۮ V vUz Q JU glĺVzݼ. C MAi gU, MqU C nUAiq iAiĪVzݪ. Pz MAz Az C qvAi Aiz ivU qz Ezݪ ƣ Az iUrAiİ qg Q Dlqwz gp zAg UuAi ï Dqwzݪ ɼV ghiAz vPArgĪzjAz gzsAi C JU NrVgĪgAz Jg AAi qwzg.

v iˣVz Avg U Pýzg.

'ã iqPAz CAi ?'

'U KĺüP wAizAvVz. '

'Az tAi irzã. Ag lP Vv. gz IuħAzsz APïAi Qv ìv. PU gl C fëv Pƣ nָvã. mîg ! FU ê qAUg qɹj. ģAiİgĪ zs߯ qUjU Aa qvã. ģAiİ EgĪ trU CQU DUĪ igzs irvã. F F Uz Hl. Ʈ UzU PĮzê UAUzsgñg v ʪzP zV gAivã. slg ! ŸPU߯ UAx sAqgzr. CUU AiUgzg PAq AzU MAzAzV vvg z ir. ĨsU ggAig ! F z ģAiģ gܼzjU gw vAUĪzP Cwy AgV bvV ir. Eɮ jAiiV AiVĪ sg z. F E Hl irzg E Ag wjv. AvV g zxU G w, sUv, sUv, gAitz GvU, MAz ZA, Jgq AZ, AZv Gzgu, MAz zs, MAz Pȵf,Jgq ߣz mU E zxU ElPƼvã. Gz mU qUjU z iqP. FU eVgĪ U Ug e zxU߯ UAUzsgñg zêܣP Pl r.'


3

gAit Ai Īi Wn bv MAzg Az. ɼV ghi WAmU KĪz, vU wj, UAUߣ ir, ñg z ir gAitP gAs irzg, vPU VAiĪ wU v wv. ' s! zê! ģBAwAiģ zAiĥ CU滸 ' JAzƪ W Az x ir bvP AgUwzݣ. Avg Lz ģU zsPjAiģ ir, Azzg sU UAUU ĥu ir Gzz sd iqwzݣ. zs, sUv gAit, ZU MAzgq UAmU qɹ AiAAzsU UAUvlP gqwzݣ. Avg ñg z ir bvP Az z gĪgU d zsU UߣV z Azq AwU zުUwzݣ. Ez C ZAi.

F Z t sUv Z v v۰g FvqU Jɬv. ģúP PAo g, zv t Ai ı, Czsv sUv gU Pv , EU F ZP ewAiĪz vd vAz. UAi D zq bv rgz djAz QQjz ìv.

P AiivUV Az Aqg ĺgdg M F sUv PxtP Azg. Cg CAvBPgt U vdAz svv. CP PPAq igAi zs Cg vB Ejz bvP Azg. D Az gAsz jZAiĪ w vzAv gt Pü gĪAv ir U C sQU JqUnv. gdg g wAU Pêz Avg Cg AqjU gqĪzU, U evAiİ PgzPAq UĪ APz Pƣ nv.

v AP UU w Cg Mమ. ýzg :

'V AZz AAzs PV. Q zsĪz PPvP Az Avg AwgUĪ Ai, E.'

'U ! v U o rAiĨgz. evAiİ PgzPAq UPAz ñg U gæwzݣ. '


'Cz zs嫮. U dUwۣ DUPzz Kz? ñg z, UAUߣ EU l v۰U U zޤ. ţB ߣ AzP̼AiĨr. '

'ê üĪzAz jwAiİ jAi. Dzg Cz CĪâg. ê Avvg, zsU. AvjgĪz P PtPV, vUV C. Avg Ce Pz gix zs ir Pzg iqPzz vU Pv. v P Pvzz iqĪzzg K? vAv zsUzz PPv. eUAUAi v zAiz gAvgV wzݼ. D e UAUAi Ce - wv, zBT zAiU v CĨs PvUAz ZUƽP. dUzzg iqP. v evAiİ PgzPAq AgUP. '

gdg vãã ý PƣU U Mzg. MAz Ĩs Uߪ Uv۪irz Avg Aiit AiĪv.

4

UU gdUgUVzg. EjUAz vP Krl, Cg vPUU AwU sAU gzAv ê iq Eg jZgPg Aiīĸnzg. ĺgdg v vBPz U z ir Cg CeAiģ qAiz Aii Pɮ iqĪAvAi E.

* * *

g U CRAq PĪ MzVv. zñP zñ qVìv. g ZUɯ zAi zAi MtVz. gg UAz zQz sPUɯ vvVιz. dU PAUzg. J rzg Pg, v嫣 Clֺ, zñP zñ qVìv. dUU K Qzg Cz wߪzP PɣߪAvv. PƣU Pvۼ UqAi PzAvv.

ĺgdg DzswP st zĺzAiĪ zBR tv. MAz izgV U åP Az, ۹wAiģ âzg.


'EzAz jPP. gdg Pv eU RzBRU sVAiiUĪz. zBR Avgz eUU iqPz Pvã? '

'jP PAz d. zAiz zsAi - Dv䫱. JgqAiz Pv tAi. dUU FU Pɮ. C߫. zĵ P - PPg jv. zñz Aii ƯAiİ J Dg g, ɯAi J DU, PAq vAz CPz Pq zsz ܼU C߸vårP. Aiig Aii wۣ Azg CjU m vAĪ Dg P̨P. Ez x Pv. Gzzɯ Avg.'

gdg tĹzg. sAqgz PƣAi P RZUĪgU, zñzƯ ƯU C v qɹqP JAz.

gdzsAi PUAi C v Krnz. P Jgqw AiiU J d Azg, DzgAz, êĢAz, qg zgɣz igzsAi qAiwz. wAiAz bvz sd AiĮ gdUgU ss av CPg iqwz. wAiƧg Ai AiUAz, DzgAz vj, Cg sd w AwU UV õ ܬz. CQAv Dzg R. F AiĪĪ CPgB PAz gdg Pme.

* * *

MAz AiAP. PQAiƧ P̼q bvAzg dUİAi ï Az PĽv. vAiį Pzj Vz. ʪï AiizAiģ ZѪzP vP̵ m֬Į. GngĪ MAz gAi C vvUV UAl Q jz Pr ưz. P̼ CAiģAv üPVAi E. zqzP v . GzĪɯ Jgqgq Z Pr. UAq P̽UAv MAzAz AUnAi . tUU Jgqr CUz vAqU, Aiiz ZѪ iv.

F PQAi gwzAvAi êPƧ FPAi åP Az. ߣP jU irz. Ju UPU Pl P̽U FPU ߣir Gq sAqgAz MAz gAiģ gPAiģ Pl, P̽U mAiģ vAzPl HlP r


GZjz. PQU F GZgUĪU Evg CwyUUAv Pgv ?

PQU rgz Avõv. F geåZgAz v sƫAi ðgĪɣ UzgĪɣ JAz wAi gzAvv. C jAiiV C mU PAq J UVv. ĮUĪzP egzAz Pq ê sUz MAz Z, dS, zAiĪzP PAU Az.

'F bv Pnֹ qɸwgĪ uvg Aiigi '

'ĺgdg, gdUgU De.'

'Cgg? JAz Azg ?'

'g U Az ĺgdg P AiivU VzU C Q CjU Gzñ Pl֪g. gdg evAiİAi jU Azg. Cg PAiİ gq zgAv. AUj wg Aiiz Cg HgAv. gdg Cg Qz PrAiģ zlĪŢ. F bv Pnֹ qjU C PĪ KnU Cg Pgt. Cg uvg. HlQAv Dzg, GZg R JAz Cg De. Cg ĺĨsg. bvz Pɮ iqĪg Mgmzg U JAvAv Az UAi zĪV AiĪV zsAivɬAz Dzj vjzg J ĮsV t Az JAz Cg EU AzUɯ Gzñ iqwgvg. F bvz Pɮ iqĪ UAv Cg üĪ Gzñ PtU Pn avlz gzAwz. Cg gdP Az ï gdg ĢAi zĹz. Cg zêgAvAi DVnzg. CAv gdg gd UgU qɢgĪz t- sU.'

D jZjPAi E Kã üv twzݼ.

F PQAi Kã UuPg Pwzݼ. Pýz

'Cg ziqz. '

' N CzPã. Cg gP Jgq w bvP gvg. UgĪg ! Cg zs Hlz wU RArvVAi gvg. sd U . Cg sav vjvã. '


PQAi AiAvzAv C Az qz. sd Aiİ Jvgz vU Qz UgU sav qvۯ

'CAi ! CAi ! ! ZAq !' Jv zsƥ ɮz ï zݩlּ.

Cz jZgPg C C P̼ JwPAq V ĮVzg.

5

ig zs ĺgdg UgUq bvP Azg. PɬAz rz wAiAz Zjv sd U AzU Cz - HlPV jz dUɯ vl֣ Jz Avg. gwAiį Cv Cv PUz, E Ptg jv EgĪ PQAi Az UgU Jgq zU rz Q Q Cv ĸjz.

'ãgi ! KP CwAi ! Uã zBR Az ? APZz ü !'

PQAi Pvw UgU Av - UAg RzAiģ rz. P erz.

' g . . . zs . . . . . . . . . ZAq.'

'Aii gzs .... z Hg ?'

Azɯ rzAv UU sv.

'v z l֮ AiUvɬĮz Ai ! MAzAz Pz v CzsAV J߹PAq zĸ Az zs, Pv , w, AiĪUAz ejz, ģɬAz zAgq NrV Aii˪ zAz iqgz Pl PɮP Q̩z , AzAiz sV PAq PAq jUAv zĵg PU Q ewUAzgAv z ws - wPz P̼ PnPAq Hgg CAiwgĪ - wv ! v UzgĪ t w ! CZ zʫ U ! Aii˪ zAz AiiAi CwgPAz ƫAz ƫU

CAiĪ zAAiAv, ew v PĮU GZ - ZU, Z PrĬĮz, J n JzjAz nֹPAq, ewUAzgAv z wPz P̼ qz, PƣU F bvz Az Awzã. tAvg ! ĺgdg ! êɯ PĽvPƽ. zAiĪ vۥAz PĢAiwz. Aiiz PxAiģ F sAiİ ýPƼvã. CzjAzzg z sg vVzg vUΧz. '

ĺgdg Ez߯ PüwzAv Aèsvgzg. UU Azɯ MAzAzV ePP Av. Jg PĽvg. gzsAi v PxAiģ AzĪjz.

' Uz zêvAiAv F uvg UĪ AiU MzVv. Dzg LAiAvgz iv vU ĢݤAz ɼz zú Aii˪z AzAiAz, Czg zAz Pv zsU P irv. R - R - R JAz PAq PAqqAiİ ģ vȦۥrPƼ DvgAz ģAiİAi zĸ gAsv. zêgAwz F uvjU ø irz. F AzAi z z Hj AiĪPg qUɼɬv. lz PqUAz PɼP Cw zq P ej zAv wAiiv. '

'AU úz w. AzAi ģ z wAiģV iqĪz Cw Įs. vAq zUAv AzAiP ûvgzg zs ès DU vj AU PlzjU JAivg. MAzw wAz ejz ï AU MUz mAiAvUvۼ. PƣU ɮ jĪ mAiAvUvۼ. UAq v irz aPAq ɪAz v Jw wgUvۣ . AU - C v v z s v jAiiV vvVθvۼ. '

' Nrz ï, ߰z MqUɯ RZV z ï zAg ߣ Pʩl֣. U DAiīv. mU qPPv. Pư iqgAz. t ewAiİ n zĪV ɼɢz zú Pz PɮP z z MUΰ. z mAi Cz jrPArv. Uɯ Pư ir zrAiĪz, gw wۣ AUAv Zg .

z Pz mAiAvVz U F wAiİ fAi Azg Hj vAlg ߣ qg. JjU vvg. gU zBR vۥUAz Az AqVzã. lz - ߣ lz Į. wz C߫. ĮUz eU. FU Ur âU JAiĮl PVzã. vۥAz - zBRAz zAi l PAvVz. VU iiU sAiī.'

'F bvP Az ï, E Cwy vgU RjAiģ rz ï, zgzȵP J Uýlg zɣߪAvVz. gwAz zĮ. CAi ! EAv uvg Pʻrz VAi zêvAi sU âUɸz, Uf ZjU ø z PPɼV ļĪzɣ . jAiiVzg F tz CzsP sVAiiUwzݣ. CAi ! CAi !' Jv Jg qwgĪAv zsƥ ɮP z lּ.

F PgudP ߪñ JAv PzAiĪg PgVĪAwv. gdg avz AAiAwzg. Jg PtUAi g gwz. våZg irz ï gzsAi JZvۼ. Jg PĽvPAq ï U ýzg.

'v ! ã Aiaq. P z vۥ. CAvBPgtP A U Ai vnz. zBR - Ptg ߣ Gzg iq ĺAv. CvAv Pqĥ, - zgZjAiiVzg CV giv gt Pg Dv ߣ PĹ uvV iqvۣ. z Pɸg vƼz CAvBPgt zުV iq OAi vۥzz. DU Czs t KP At tgU ã MqAiļUĪ. '

'wzê ! v w JAz ýPƼ t PzPArgĪ PAPz AAi ! U dUwۣã G. ĺgdg v zs gƥg. Jg QĪ CPg vVz. F P̼ AiijAzzg gPu ir. F Aiģ tz Ur r r ! D PAiģ AvõAz CĨsvã. '

U ýzg :

'v ! fê lPz ã U CgAi UAi vv gVzê. E AiĹ Av AzjAi Aii˪

Īir zj vAv CP PqĪAv v iqgzVv. z z MAz CAz JAz M PƼ P.'

Aiig '' JAz PgAivêAi D Dv Ut - ̼AP - Aiģ - CAiģ d gtU tU Dv l֪. Dzg v CvZ azAz gƥwAz ejz giv CAgƥ Dz F Dv Az ߪñAz fêUvۣ. d gtUU R zBRUU sVAiiUvۣ. C øUƽ Rz sAwAiģ nָĪ vU EAAi QU. ģ CU Az gƥAz gv - tU gAiİ Q̩üvz. CAz Ag Ug gAsUĪz.

dUv zqzAz o. z - tz wsgƥgz RzBR gƦ GzsAig Ezg U P üĪg. Cg ģ AzP vgvg. -z JA sAwAiģ V dUwۣ CgvAiģ vj dUñ Agz g gƥAz wPl, Cez CAzsPg zgiqĪ Pv۰ P åUAwzg. Pɸj z gvߪ ZɣV vƼz Z iqĪAv AjP úz PƼAiģ ZɣV vƼAiĪg Cg. g g úUAz t PngĪ sAUg ZɣV l lP Q z iqĪAv vۥ zBRz z Į l uvgV iqĪz.

'Ag vUAi. sUAiĪ. x vUAiP êɬAz wv-Cx zBT DvU êɬAz sUZ Ai Pr AiiUĪz. v ! ã zgq. Dvv irPƼzU, JAv PAiiU zsjg. vۥAiP vUAi êAi fê zsjz. Ugļ giv d zsUAz ãx g êɬAz v vUƽ. '

* * *

gzsɬU gzsivAiiVzݼ. Pgq ߣ, Mv Hl, AiiU diAiģ wgVwgvۼ. ivqĪz P̮ Ai nzݼ. C zȶAi z îRVAi EgĪz. J jZgQAigAv v bvz ê


iqĪ. AzsPz P PAoAz sd iqĪ. C zsg ģúP PAo gAiP ƻP sdAi bvz vgtP ewAiĪz vd gwz. gzsPȵ dAi PAdj, gzsg Uêzszsj JA zsAi D Jg CAvBPgtUAi vA gƸwz.

zê ! ã wv. ã Pʻrzg JAv Ai uvUĪ ?

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c