Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

ge Azsd

azAg

'Cd Aie gdzƼP Az. Czg uAiİ Q۬z PwAi gdg Ez PnֺQ Aiz iqP, Ezg PPtPU PqP JAz AUgz vUr gɢz. Czg Az CAR ã gwz. FU ã iqP ?'

'zsgd ۣwAiİ Czs Aidժ gA APzݣ. Aie J UĪz C C PwAigdjU EzAz jP. Cg Aiz ir dĹzg Aidժ qAiĪŢ. Ezg Cg îߦPAq PPtPU Pl AidP AiĪ iqP. Czsz weAi KPZvv gAPıvz tAi. Aqg ɣ Az zgP

ñz Pȵڣ Awzݣ. Cg J AzsUAi gPu ir Cg PAi qɹPqĪz Dv AP. DzzjAz Aie Pl֪z g PAz CAi. Aqg R õ.'

'ã üĪz MAz zȶ֬Az j. Dzg v gdzƼU Az Aie Pn Pz Ī PPtPU PqĪz rv. PwAijU Ez jAiĮ. PwAiģ Aizz JzgAiģ ðP. E rAiĨP. d gtU ivUs Az tAiĪV V. gtP zgz PwAi zs. zsgAiģU, AqgU PýgĪŪ gv r. giv Pȵڪvg ir sƨsggt iqwgĪAz QAz iv Pýzê. Dgzs zêz ĺڪ ģĵV CvjgĪU Dv z iqĪzP EzAz ĸAiĪ ? PzgAiģ PnֺPt. Ai gjzg. gjzg. x q AizP g. AiUvAiģ CU vjt. Pȵڣ C AiP Az gvۣ. C z ir zsgUt. giv Ut wAiģ JzjVlPAq gt Az


z tz s? vg U zQzg gd. Aie Pnj. AizP zgV. vzjt. '

ZAw Ugz ĺge Azsd v zs AwAiq DZ iqwzݣ. Dv zñ AzsP zQtzz. vt, d, s, ŵ sjvz zñ. Dv zsiv. U zsiv UAi AiIJî. Dv zñz eUg zsP, AiP AdjAi Pqz. Czs g C zñz JAiİAi gPqz. CzsiZguU Cw PlUz PAi Dvz. zQt Pw. geeAi CvAv Ppt. C zñz PPPg sAiĪU, ø AZU sAiĪU v PĪAvAi E.

ge Azsd DeAiAv AizP zvUUw۪. AiĪgdz zs Aizav CAPg õ sƵtUAz zޣV vAi Dêz qAiĮ DPAi CgģU Az. vAi U dAiIJîUAz Dê PĻz.

C vAV PĪAi ýz.

'Cu! JZjP! i ģAiİ vvUΪAv iqq. Av g svȫ vAVAiiV ngĪz U ɪ. CzP iv JAv AzszAi Zw gPqz. Ez x ' JAz uU PAPĪīl ülּ. E PƣAiz, Dv w AiĪgt swAi g. wAi v CgģU gvۯ ê PmPPtAz ýz.

'wzê ! ã Aizz dAiiU. Azsd QwAi zPUAi ɼU. Dzg P qz U g Av CU滸Ī Pȥɪir Avg gqP. '

'Ai, Ezã üwgĪ ? gtzU ƼUw۪. Jg AizP zgUwzg. AizgAUz z zs v. JjU Az gqP. F wۣ ߣ vqAiĨq. Ez U zs. '

'zê, ã üĪz zȶ֬Az j. üĪz zȶ֬Az j. g w. g w. Pv U Uwz. IvĸvV ߣ jPu iqwzã. F gw ţB gĪ AiU zsP EAz vgvz. vAzAiĪjU


A. DzzjAz ã AizP gqĪz J zs, ߣ vȦۥrĪz C zs. DzzjAz P qz U vȦAiģ Pq P.'

'CzP FUã Cg ? geeAiAv FU AizP gnzã. Ez PPýU AiĪ. F qUnPAiģ q. AU ZĢ Az PvP Crاgq. Aizު V x ð dAiiV AgUvã. vr. Cg qq.'

'zê ! ã üĪz U CxUwz. Dzg iw PqU ã PPqg. Ivĸvz w wAiģ CQzU DPAiģ gPgu iqĪz Czs. CP. CzgAi PwAiģ CAv AU Aiz wAi xAiģ gPj gz. PwAi wAi iAU Aiz gAUzAi vUqwgĪz. Czg zg AiiU Qv UĪzAz ü AiijU zs嫮. ê Aii xq AizP zgVgīg Dv Uz Cģ嫣 GzguAi EzP Q.'

'Czã ?'

'K, Dv PgPv AizgAUP gq CĪzU C wAiiz GvgAi Dv Av ir Ivĸvz vߣ vȦۥrPƼz Vzg Aqg Aɰ ɼAiwv ? Dv AizP z AgU. UAi g PwAiģ gtgAUP zAvg fêV AgUĪ sg Pr. DzzjAz ê xAiģ gPjgz. '

' vAz Azsdgd DeAi JAv PptAz U Uwz. vqirzg P, qgĪU gdslg ߣ CgAiAv DvzjU vUzPAq V z. '

'wzê ! ê üĪz j. üz j. Ez zsAPlɣߪz U Uwz. Dzg ߣ ê FU gPjĪz jAiĮ. Czs. U vȦAiģ Pq P. 'DZgB x zsB zs sgZvB ' JAAv ê PvPgƥz PiZguAiİ vqVzU gPu iq givƧ. ê FU qgĪz geeU


gz ުV PAq Azg CzjAzUĪ ws v QwAiģ dUSvV iqĪ QAi Dgzszêz givVz. FU iv PüĪz zsgz ު.'

zsVU PQlPArv. geeAiģ qĪAw. wAi iv vUzĺPĪAw 'IvĸvA jvd stv ĪAiiv ' JAz zsz iv. geeAi qq vPzݮ. F AU ߪñ zʪAiv۪VAi AgĪAv Ptwz. PvU iq P. geeAiģߣ jĪz, wAiģ vȦۥrĪz Jgq vgz Pv U. AizިsƫĬAz AgUĪ sg Jz ? A ֪zg Cz Wg ? JAz AvV V Aia PƣU wz.

2

gd AizP zޣVzݣ. ʣwAi ZvgAU zޥrzݣ. ʣ PmAi ɨU AzU gdƪ AgV rz. Cgqsg, Uegqsg, tg AizvUV gnzg. Dzg AiĪgd zs iv C PAqħg. gdslg C AiĪgtAiiz swAi CAvBgzƼP zAz CAz AgUAz âzg.

AzsdU xl֣ På GzPv. Ezäz ? AiĪgd zs F ĸAiz CAvBgzgĪ ? Aiig DeAi Az F zñz zs, Ai, w, AiU JwۻrAiĨP CAv CPgP gĪ ģĵ Aiz Aiz îAlz ? Ez CvZg. gd v qvɬAz eUU DzUP. Dv fê eU wAiģ nָĪAv izjAiiV EgP. Aiz Aiz PwAiĤU AizgAU CvAv v ܣ. Pv PAi Ī Aiz AdjAiĪ Aizs Cgzs CP. Ppt PAiģ Pl Pv sg Qzg ʣz GAiįgz. vP gdPĪig Pv s֣zU C Ai zsU AiĪP CĸgV Qzg Pv


s֣UĪɣ. zss֣ DUĪɣ JAz Erz PzsAz ý zs tAiPV v Uήz gûv IĶAiģߪ rz.

Tv gdUg. C zsAi Aiz gdU Pl֤mz tAiU ù C gdz CgU zQtV Q vP Aiģ PqwzzjAz Azsd gdz zĵg sAiĢAz qAiwzg. ļ, ø, Pv, CvZgUU C gdz CPg. zs AiU v bv gAiwv. zĵ Ptz gAvg djAiģ gd zQtV wzzP AzsdU gdUgī Gzñ PgtVv.

Tv ýz - s ! Ez vU jP PAz vgvz. AiĪgd zs g, g, zsiv, Pv夵. DvU ʣz AzV AizvAiiV zުUPVv. CzP ú Cr Agz. Cz RArv v. CPz Cgzs. zssUz v v úAz C jAiiV JZgUƽzg eU U Pv zsAiİ DPgUĪg ? U MAzw EAv zs APl Av. tڣ Dzz Aiz C DP zU U VzzjAz C vlzz UƣAiİ tU wAz Dv Az Avg CU wzz, DU Aidiz Aiz C zx vUzPAqz PvAz, CzPV gdAz PAiģ qz w irPƼPAz De irzU vU Az PAiģ A Pv irz Jgq PU Pvjlz CAvg tڣ vB sAz D Jgq PU ţB Azz vU Uv Ez. v zsdg. v úP F Aiz MUUgz. Az v E. gdslg xl֣ swAi CAvBgzƼP Cz v fvUwz. AiĪgdU geeAiģ jzg. zs P PU Pn gd JzjU vPAq Azg. gd C r J zgv ! U geeAi Uwۮ ? FU F Aiz Aiz Pv s֣zzP ? juĪ UwzAi ?


's ! Pv wzã. Aiz zݣVAi ivȫ Dêz qz zjAiģ üAq swAiģ üqĪzPV CU zz. d. C Iv vV ߣ Pv U CQzzjAz IvĸvV Iv vz , v z, gee E g MnU jzU DVz zsg tAiz APl Aia C v Ezz d. Jgq Ugvgz PvU JA tAiP Az Dz eUvAiiV gqĪUwzU geeAi ߣ CgAiģV z.'

R, Ez AiUvAi tAi iqĪ Aiz . ã QwAiģ ɼVĪ gv. Aiz Ci AiiVz. U QwAiģ vgĪAiAz Aiaz. DAiį gAiiv. gdz v úAz ߣ Qzg CQwU MUUvã. ã PAiģ CĨs P JAz v PĮ UgĪz Tv PqU wgVz.

CAz Gvg Av

'vZAizv sgvB gûvB t

zAq geùw AiB zs ww tt'

(zsz Av Pv iqgĪ QAi vAzAiiU, UgĪU vU, zgU, wAiiU, vU, gûvU gdAz Qq P.)

PĢAiwgĪ JuڬAz vA PƥjUAi zުiqnv. PɼVAz AQAi GjAiwv. ðAz UAi gwv. D PĢAiwgĪ JuAi PƥjUAiİ PP Pn zs PPAz geeAiiv.

gdslg zs D vʮPmz Pw߹zU Cz dƺɮ F Ppt geeɬAz zBR鮪v. Jg Uýlg. zsivz F g g gdPĪigU F UwAiiv ! JA zBR Jg PtUAi UAU AiĪģAiU jwv. geeAi vg. Jzg üjU Q۬Į.
zs iv ߪzVzݣ. Jgq PU erz. 'zê, ã CAvAii. CgAiĮAz U Uv.


gV U qĪ PQAiiz Aizê. ģƼV U UwĪ CAvAiiAiiz ã. Pv P zs zȶ֬Az ߣ jPAq qɹzã. F PAi U AiĪzg Cz DAzAz CĨsvã. zê ! dUx ! DzAzs ! CxgPP ! ãAzs ! Dvvv ! sP۪gz ! U gt Azã. ߣ gQĪz sg.'

PƥjUAiİ JuAi PĢAivۯ Ez. zs iv AvavۣVzݣ. CU Cz AiiV P J ƨAiiV GjAiĨPVv. CzP zV UAzszP vtڣAi jAv RPgv. giv zs iqv zz PĽwzݣ.

gdUg TvU Ezgã ĪzAiAz AAi Av. ýz.

ıB E CV߸As zAiģ Pwgz. JAz PƥjUAi PɼU GjAiģ d鰸ĪAv irz. gg JgU İz PƥjUAiƼP Qz. PĢAiwgĪ JuAi îP ggAv.

zs iv Av avۣVAi DAzAz zs iqwzݣ.

F CĨs qv AwzݪjUɯ DAi zz ļVz. EAv GjAiİ E RV EgĪ ! Ez zʫ Ļ! Fv ĺ sP. FvU EAv Ppt Wg PAiģ zg CzjAz E MAz Pz q. E Gnz vAg UAi ɼUwz.

TvU vۥv. sUzPۣ ĻAiģ wAiz EAv Ppt PAiģ PAiAz zɣ ! JAz. v vU AiIJv? CzP P ? v xl֣ D PƥjUAiİ jz. CzgƼV JuAiã PĢAiwz. Dzg Cz ZAz v ! C mAi q. vlְ. EAv sUzPۣ zsAz. Av U F JuAi vv ! Ez DAi! CvAv DAi ! sPۣ ĻAi CUzszz. sPۣ ɣ Az zêzݣ. Ez RArv.

ýz :


zs ĺ sP. UUPgwgĪ Gj ! CzgƼV PĢAiwgĪ Ju ! F Jgq F sP zsU jAv vtUV. Aiiz F sPۣ Az DAzAzã. E F GjAiiU, PƥjUAiiU F sPۣ QĪzP GAiU. Aiiz CRAq jt giv F dv CVAiƼ P Cz ZAzvV irzݣ. F uv Az U zʪU v. m q. Uq øUU AQAi vP. Fv ĺv. zö. FvU giv At CU irzݣ. E F JuAiiU, AQAiiU Aid.

AQAi Djnv. zs PPU a CU UAzszPz ߣ irzg. gd v úAz U DAVz.

' U ã ĺ sP. U Pzz sAiĢAz - gd Pv Pgƥz zsAi zȶ֬Az zQtV CgU PAiģ PqĪ Pv zȶ֬Az iv ߣ F JuAi PƥjUAiİ Qz. Dgzs zêz giv ߣ gQ CU滹zݣ. ä WPz AiAv ̼APV geeAi Ppt PAz gAAi ' JAz üv ţB DAVz.

sgtU vjl֪. zs CU zsj AizP zݣz. ʣɣ DAzvUAz gɬv. PmAi g VU Az Aq ãAiq AizުiqĪz.

3

Aiz gAsv. Cz i. Aq ãAiİ Cwgx ĺgxgU MgV Az Az zsq UAz Aizު iqgAzg. g ĺgxgU zsƧ Jzjwzݣ. ASĥARV gqwz v ãAi tU zszAi Pvjqwzݪ. ȵPv, z Avz gg Eq Aizުiqgz vĺzg. Cd Az Az. gg tU


ļAi jAiĮ DgAsv. zs tU Cd tU CAi Pvjwzݪ. zs P˱z ZPZPAz Cd gx UjAiAv wgU DgAsv. PzgU PAUl֪. gyAi rz. Cd R rv. zs tUAz Cd jgz gP jAiįgAsv. F ĺgzjU v Dl UgĪz PAq C R rv. Aizު z. gxAz PɼVz z޸ ir

Pȵ giv yz

'zê AzQAv Ez zq jP. Ez PgPv AizgAUz Įs. zs i. CUz E dĸ zs嫮. ã Dvvv, sP gz, ã Aq PwAiĮ ? JAvAv P AiUAi i Pq ? äU Az CU滸zg zsgAiģ Czs qAiĮ zs嫮. DzAzs, Cx gPP, Cd Pgu, dUx, ߣ CU滹 Az Pq.'

giv CUzs Ļ, Dvvt gAit. Aiig U Aii zsAiİ PVzg UAi Gvg PqĪz C AiĪ. AizgAUz Plz. Cdߪ AzAiP Pgu PmP PtAz vȦۥrz. Pȵ giv Cd xU Mz C Plzz qvۯ zs gx Ai U Av. Jgq PU erz.

'zê, ã sP۪gz. ߣ EU PgɸPAz AP Aie PnֺQzê. ã Aq Pw. Ez dUvz Vz. Dzg U PʩqĪ ? ߣ CU滹 PqĪ sg z C ?'
zê zs PqU wgVz. C Pgu PmPPtAz zsU rgz Avõv. 'sP zs, ã ߪ, Cd ߪ. CdU Ai iqĪzPV EU Azã. P rAiĪz U ? ߣ Pʩqz zs嫮. ã CV ߣ z, z sfwgĪ. ߣ gQĪz Pv. ëg gg úAz EgĪz E.'

Cd ýz.


'zê ! Cz Uv ? Aie E PnֺQzݣ. Cz AgV P PtPUq U Mzg DU iv ú.'

'Cz zs嫮. gdzƼU Az Aie AgV rU. Aie PwAiĤUAz , Aiz ir dĸP, Ezg rAiĨP. tAiĪz iv zs嫮. '

'J zs ! ߰ U PwAi gP۪ PĢAiwzAi, UAi Cz gP۪ ߣ zsguɪirgĪz. zê, , gxz PĽvP, gyAiiU, Ez xiqvã. g tUAz E vAiģ Pvjzg Cd C.'

zê xl֣ Cd gxjz. gg Aizު gAsv.

'Cd, ã x irgĪ. Pȵڣ gxz ðgĪgU U ɪ. Dzg xP w x iqq P. ã ߣ Ujl qAiĪ g tU zsz Pvj ߣ ɮP GgĽzg zs C.'

'zê, Ez u. weAiģ qɹPqz sg.'

Pȵڣ Cdߪ rz. zs PqU wgVz. Dv iAiP, úP Az CAzsPg zsz vnv PzAv xl֣ GzAiĪV CAvvv.

ýz - ' gz v. DvvtAz d. Aq PwAiAz d. sP gzAz d. Aiig U ߣ szg UAi Cg vȦUƽĪɣ. Ez we.' zs PqU wgV.

'zs Aq PwAiAz U gv ìv ?'

's, Cz gAiįg. Dzg ã ߣ AizgAUz rAiAv PPnPAq vvVι vU PtP PqĪzP̥Aii? Cz zs嫮. RArv zs嫮. Cd weAiģ qɹPqĪz U sg weAiģ qɹPqĪz Pv C ?'

zê Uv ýz.


'ëg iAiĬAz ûvgVj. z PwAi gP. geUt ûvgV irz, ߣ PʩqĪAw. C vqAiĮ zs嫮. Eg ɸj ï we iqwۢj. VU GsAiĸAPl. Dzg zs Aq PwAiAz ã gAiPqz. '

'ã PwAiiVgz. Cz U AAz iv. zAiz Av ĬAz we iqĪAv jz ã! Cz qɸĪz z Pv.'

'vx '

Wg Aizު gAsv. Ejg C vU DP߯ CAzsPgAiĪV irz. q qwzAvAi zs AvAz Cd gx UjAiAv wgVgAv. Pȵdg PAUlg. Aq ãAi qVv. gx sƫĬAz ïPj PɼQ̽Aiwv. ĽUAz qzAv gx UgUg wgUwۢv. PzgUU P vZ. Cd zBRAz Pȵ giv gɺP̣. zê F Aiz ã ߣ gQzg t qvã. ۣwU AgUg. Aidժ AP. ߣ CU滸. Pʩqq. Ez zê ! weAi zAi t qvã.

gx wgUvۯ Ev. Cd PtU zsgAvV g jAiwv. U t vr Aiw߸wzU PU qUwzݪ.

Cd F wAiģ r PȵڤU K iqPAz vZ. UArê zsĹU t vPwzAv ýz.

'Cd, F tP QAiģ Pqvã. Uêzs VjAiģ Jw Uåg gQz t߯ zsgAigɢzã. Aiaq. '

Cd t zs åP gvۯ Jgq vAqV ɮP v. zê ! F tz s Jgq vAqv. Cz q. CzQAv aѣ tzg CdU Pq. JAz üv zs CPAi vtg l֣. CzjAz gl tU ASĥARV MAzg AzAz ggAz. F tU


ļAi Pȵdg jgz CAU vAUU Za, Za gPۥ gUqwv.

Cd Jgq t l֣. Pȵڣ v Pȵڪvgz Cfz tڪ߯ zsg Jgz.

ZAq gz zs t Cz Pvj vAq irv. E GgĪz MAz t. Cd qVz.

' zê FUã iqĪ ? ߣ P qĪAii ?'

' E E '

zs UqUv ýz. 'zê weAiģ ļ iqĪAii ?'

CzP Gvg Av.

' E E'

Cd UArê îPw gAi t rz. Pȵڣ tz Ʈz , PƣAiİ gz D ir P zêv QU v v Czg zsz Av. givgz irz t߯ D tP zsgAigz.

zs P erz.

'zê ! ã FU ߣ VĪzP ĸ QAiģ GAiVgĪ. V GU. gz F zú P GPArg EZҥqĪŢ. g AiigzgƧg FU gtAz P. Cd ã zQĪ. Ez RArv. U gt Ai. Dzg weAi GAiĨP. zúz PƣAi vl gP۪ v ãAiģ zsA iq P.'

'vx. '

Cd t l֣ Jg qwzAv zs tAz Cz Pvjnv. Czg MAz sU ɮz ï v. ð sU zs vAiģ jgAz gɪir îP vUzPAq ìv. gAqz Aq Jgq PUAz sdU Zjwz ! v ʣzƼP gtZArAiAv JzjU Qzg


zsA iqwz. PUAz PUAz PAq PAqg qz, Mzz, Pv wgV, Q, Qa ĸwz.

Cz Cd gxP V C gxAz PɼP GgĽv. EzAz DAi ! ĺzAi vɬĮz zú Aiz iqwgĪz, Cd g tAz zs vAi Pvjìv. C weAi wUArv. zs tAz Cd g tU Pvjzz d. C gxAz PɼP GgĽzz d. CWnv WlnAiĹAiiz iAiAi Eg sPg weAiģ G v AP gjPArz.

4

Cd tz ïU JwPAq z zs g tzq Pȵڣ zU ï v. zê Cz Jgq PUAz JwPAq qvۣ. Cz AzAiP۪V Pȵڣ qwz.

'zs ! ã zs ! weAiģ tir PwAi zszAv vU tAiz, zU ïAi Az gĪ ! gt Pz zs iqv, v櫣q gr g PwAiģ UwAiģ AgĪ. fê Pv zsUAz ̼APVz ! ã zs, vB zs, vAzAi åP U' JAz üv Cz Azsd PqU Jz.

D gAq Azsd zU ï v. zBRAzzv PU JwPAq. v ú Dv CAvBPgt PQv. xl֣ D zs vz gx Az Az vAzAiģ izs rz.

'ĺgd ! v zBTgz Pv gz ê v úAz zBTĪzP Aiz gAU jAiiz ܣ. tڣ gav Pv ir rzݣ. v weAiģ gʹPArzݣ. Cd g tU Pvj vAq irzݣ. gAqz Dv zú gxzz x PɼP v, ý Pq ĮVv. v dAiĪ PwAi fêz dAiĪ ? tڣzjU


CdAz Į Pr, Pȵڣ AiĢAz C CvgU irz t zsgAigzzjAz iv zs gtVz. Ez Pȵ dAiĪ iv. x dAiĪ. Pȵڣ Rz Dv CUAz gt qAiĪz sU ? CuAiģ Pq. tڤVAv ã PrAiĮAz zêU vjPqvã. '

A zsdU ú bAz JZgv.

U, gx ã üĪz d. vPQz AiĪ. Aizު AzĪj P.

PAiİz zs g ţB PtUwPAq v v sP gêt, ã AiijAz EU PĻmAi DvqU U. y AAzs vìv. äU zê. ߪ. Jv D gAq Pȵڣ Pq Jz.

Cz Uvۯ zê zvz v. ȶPñ DzgAzz PUwPAq g DWt¹z.

'zs, z t jg, Aq ɮP AAzz. gAq iv zêAiUzz. DZAzPV QwAi ɼU. ã g gAqiAiİ é '. JAz üv Cz îP̸z. Cz PʯwAi CvAv êĢAz v gAq iAiİ jPAq.

Aiz ţB gAsv. gx vP Aq ggɯ PAUlg. vQ, z Avz ggɯ AzP jzg. x Az Az, ýz.

'J gx, tڣ gtAz zBTvVgĪ. CUz UwAi U ggz. Ī Aie vAzPl guUvU. '

'J x, tڤUãvAz wgĪ ? ä Ce , tڣ AiUv U gPzg E dU P. Pȵ giv zsAz PƩ UAz ivqwgĪ. åz PɼU Pvۯ JAAv giv zszzg D UAPgU C. tڣ ĺ v. g sP. zêvU C AiUvAiģ Uvg. zê zsAz U Q. EZ


ivAz dUvۣ G CĪ giv ߣ CU滹 C t߯ zsgAigzzjAz tڣ vzz. Ai AzAz ePzq. ߣ ã dĸg. CzP Pȵ giv Az GAi iqP. ã ɸjU iv g , g, z iv dAi. dz dAiĪ z. 'vg U, Qw, zQzg gd C ?' Jv tU jļ AiģgAz.

zê Uvۯ ýz.

'Cd, gx i. Dv ĺ vd, sP, uv, gv. MAz ĵ C CAvBPgt Aii PAiP JqUn֮. C ã dĸg. CAPg q. U zAij. zê AiUz t U CV zê SAq zPz Pl t q. E Jgq PU MAzAzV Pvj. '

gx tAz Cd PAUl֣. gg AvU zsz Pvjqwzݪ. dAiidAiU qïAiĪiV vgwzݪ. PƣU Pȵڣ AZd AR PU vUzPAq Cz H Cd tP vQz.

Cd CVzv۪z tAz gx UAiģ Pvjz. Dv GzAz PʬAz v ʣ r r iq gAz. Jgq PU Pvjq PAz MzAiv, Cd gxz wgP Az. x vAz t C vAiģ Pvj gz Aq Cd gxj C gxAz PɼP Pq PAz Mzz Cirv.

5

gx gtAz PzsAiPۣz Azsd ĺgd v vB AizP JzgĤAv ţB tU jļAi gAsv. Cd Dl AzsdzjU qAiİ. C v gxz ðz zê zUUgVz. Per yz.


'zê ߣ Pʩqq. '

'Cd, Azsd ĺgdzg jU zs嫮. ã dĸg. '

'Uzg Uw ?'

'C uv, sP. Ai zs î, egAdP ! UAi g, g, Aizz DvzjU g F dUwۣ. '

'Azã iqP. '

'Cq ú irPƼP. '

'Cz U zs'

Pȵڥgiv vl֣ gxAz v zɢz vAg jirPAq P rUɬAz Azsd JzjU qz Az. zê vB vzjU qz gwgĪU C gxz PĽwgĪz U ? tU PɼV C gxAz P rUɬAz Az giv zUUgVz. zê vgq U r z zsg AzAz C DAVz.

Aiz Awv.

'zê v zZjUV zAiĪirzz sU.'

'Av sPg JzgUƼzPVAi gwgĪz sU C ?'

'zê, ã ï lP vzsj. APvU U CxUP. Uãu ?'

Azsd , ã g l zsgAiģq PjP.

'zê, Czã U üĪ ? U g ? CAvBPgtz v vjjU MAz ܣz. Dzg Pv Aiİ ã U CU滹gĪ ZɬAz gPt iqĪzP Pz Pv Pz. Aie gdzƼP Az ï Cz Pn PĪz, Czߣĸjz ߪñUU zgUĪz PwAi gdg zs. Cz U irgĪz. Pv, zs, w, Ai EU


CĸjĪU JAv vUPzg zޤzã. Dzg rAiAv vvVι PPtPU PqĪz Pv ? zs ? ã Cu Pr ?'

'Azsd, ã üĪz j. Pv Ai gv úv EU U CjV. CzPVAi ߣ sn iq Azã. '

'zê, U zs wAzz U zBR. gx C zjAiģ rzz ߣ CUrz. geqvP zgz vg w AgĪU zޣz Cg zjAiģ rAiĨP ?'

Azsd, vg sPg, eU. Rz vgVzg. gU Cg veAiP gAqU v gAqiAiİ zsjĪ ê Az. ã F Aiİ zs.

' vȦvĺg zsg. Ez v. vB v. ã Cw g. vV, zsiv, Cev vz zsgAiĤU ã AizAi Pr E. ã AizP Avg q tĪz x PʬAzUz. zsizsz AP z. CzPV Aqg Az AwgĪz. q Aiz iqĪz jAi ? Aia q.'

'zê Aizު êĪ MAz U wAiz. ã PllP vzsj. dUlP vzsj. gV Uɯ ɥ iv. AiĹ AiUiAiAi AP gjĪz . FU K iqPAz wAizAvVz. '

'K, üvã Pü. zsgAiĤU U zs Awzã. jU ú irĪz Pv. zs, x agAfë. C ߪAz s. E üĪz. '

'zê, De. v, v, iiUɯ ģ PgU. z v gƥz DeAi gzsg. '

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c