Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

fêQ

azAg

'AiUAz ! AiZAi ZɣVAi Ptwz. Ug zê EZAi UAi Egz. CzsAiģP Ejgz. vU iv M EgP JAz Ai.'

'vAz ! Jgq UAz Ez Aiawzã. Ugzê DeAiģ qz zñ AiivU gl AZg iAi AiĪĪߣj Jgq wAUAz MnU Aiit iqwzê. PAiAzg gv U v۪ d AUz AAzs E. Dzg ģ KPAvߥQwz. g evAiİgĪU Pq P MAzgq UAmUzg RgV AiizzgAz gƥz q rU EAAi g qAiĪzzzjAz Cz v v - z iˣ qɬĸ - v Azsz d RߣĨs Pɮ P g g g iUU rAiĪz GAiĪAz vgvz. '

'ã üĪz MAz zsz jAi. zsPU iˣ, KPAv U aѣ UɼAigAv, iˣAz g PrAiiUĪz, P EAAiz Pɮ PrAiizg gV AAzs zgir z aAvAiİAi EgĪ QAi ģU gĪz. UAi iq. Dzg zAiz Ez j zs iv. z zAiz CĨsU d AUzzg MAz, KPAvzzg MAz. Dv CAvBPgt Zz. eAz R MAzw CĨsP AzAvg av۪ JAv gz qvz zszAi vl֣ CAvRV qz. JZjPɬzg P.'

'Egz. Dzg U g zsz av۪ ZĪ sAiĪ vgvz. Pɸj Pʬl vƼzPƼP ! Pɸg q. PʬqĪz q. vAiĪ CPvAi E.'

z Ai vlz Azg zsz zêAiz dUİAi ï PĽwz Eg gVU qĪ F jw AsuAi


qAiwۢv. Eg aP AiĹg. iAiz v zñ MAzg Dzz vzs - eAz U g, Pɮ P zAvs ir Cg CuAiģ qz AZg iAi AiĪzAv wxAiiv gnzg. Jgq wAU MnU Ezg Ev UAmUU PrĬĮzAv iˣ zsAiİAi P PAiwzg.

Gvg zñz zAwU Axz Ugī CUz Avg wx- zñ AZgz zwAiAz. Cz AZg i. CAzg AZgzzg qz, rz zú gPuAi g, CPz iqwzg, iAiİzg U U Ѯ - ZAz wAiģ CĸjĪ zs. E qAiĨP, Ez iq P, JA AiĪī. K Pɮ irzɣA Cj EzAv Eg z. Hl irzg AiAvv. JzjU Aii CĨs Azg Cz APZV PjĪz. zúAAiU PɮP QAiiV z, z AwgĪ wAi Dv CAvBPgtz D.

AiUAz gU wê - Ppt. DvU v zsAi PqAi Z PzzjAz KPAv ZV CQwzݣ. vAz Av. Dv zsAi Gvz lPjzAv vgwv. Dv CAvBPgt JAv AzszAi PgP Uwg.

ï ýzAv CjjU Pz Zg AiĪv. AiUAz Av eAiiv. PƣU vAz ýz.

'AZg iAi Gzñ j zs iv., v߰ CngĪ DvĨsz CVߥjP. g sU U MUAiizAv jwAiİgz, Cx vU MUAiiz gƥz gz. JgqgAi MAz - d wAi CAvBPgtz gƥ PAiPƼz Ezg Gzñ.'

'gUzès wA sAev ĨsĨsA '

JAz Ezg Ʈ Av. DU, EZAi KPAv CQĪzjAz D AP tV q, Jv PqU Aiit iqĪ.

' ǪP gqĪɣ. ã Ѫ P̣ rAiħz. '


2

vAz zsgUjAi ãQ zêAiz gAUAlz PĽwzݣ. F AiĪP gVAi s Azg zúz gƪwz vd CU êU Azg߯ DPwۢv. v PzjPAq vmqv PȱVz M qVAi Jgq PU Eg rzPAq AvV zQu Qwzg. qVAi Cv agv ZѼAv Uv Cgq gwzݼ. M D zqsPAigVz Cjg Qlg Cg g UdU zg zݩqwzg. wg PȱVzg C QAi CjvVzAv vgwۢv. zQu iqwz Cg zȶAi F gVAi Pq wgVv. Fv vdAz CPvgV Cg FvU ĸj, qVAz ĸg Qzg.

qVAi zgAiģ r vAzU Pgu Av . ýz.

'qVAi Aiig ? KP Vzݼ ?'

D ltz zsP sP۪v nAiĪg U. FPU zĪAiiV Jgq Uv. DVAz MAz zɪ rz. CĪz, PUĪz, UĪz, M ʪð mAiģ߯ Qv۸z Nr Uvۼ. AZz Kã iqz Cz߯, O, Av, AiAvU߯ ir Vzݬv. PƣU ãQ zëAi ê irwzê. UAq ģAiĪg LAiAvg. FPU Utzg Jgq AU GzgUĪz.

vAz v AiUzAqߪ Jwz. D qVAi sdz ðl֣. qVAi vl֣ ajz. DPAiİz aAi ʪï Av.

'ĺv zAz zs, ߣ Gzg iq? vAzg iqĪŢ. gl Uvã. U jAiiz ܣ vj. '


' vBQAiİ MAz sU U Pqvã. U Z d V Gv۪ d gĪz. Aiaq. F qVAiģ q. JzjVgĪ CgêgP U. zszAi U QAiiUĪz. '


EzQzAvAi Cg g߯ Aiig ZɣV CUrzAv zsAiiv. qVAi JZvۼ. ĺvU ĸjz.

F DAiPgz AUwAi Hg v. zs, Av, ĺvggĪ AiUvVAv EAv qU dU DPĪz Z. AzsPzƼUV HjU Hg CU jnv. gU gfU,zɪ aUg, UȺPvz CAvBPUg ĺv CUPV ggAzg.

sP۪v nU U ð ĺvg CUAz rg z-v Czg zɣߪ Avõv. ĺvjzݰU Az ĸj Cg QAiİ Pj PgzPAq V ê iqgAz. ĺv zP gwz zBT AgU CPƮP Pz Hl-GZgUUɯ vP KqUɮ irz. z Dv ģAi MAz bvzAv jwvv. ĺvg vPUU Pz CPƮU MzVPq êPg zgzg. w ɼU, AiAPU zAv t, sd eUU gg d gAiwzg. ĺv ĻAi gqv, zsgltz gdgU v.

3

vAz AiVñgU gdUgĪVzݣ. CgģU AzAvAi MAz s zުVz. CgģɬAz gt zg z - êUU Az Uz. UAi eU gvAPV z iqz. A P˦ã PAqU ܣz ɯ Ī gõAi PU, U PAUƽw۪. ɽ AUgz vU éw۪. oz ĺzgz ZUwAi g Pqwzg.

U Pz z. ĺv Az gdPAz ewAiĪz PAi Az. CPjU zUAq i eAiĪgU JgAi, zAii, ê, ê sU CPg iqw۪. wAiAz R ltzAi DzswP Zg ıU, sd, eU dUPw۪. C߸v櫮z ܼ Eɣߧz. zñɯ ĩPV AvVz.


zsg ltz PUAi C߸vU. , w, zjz, zs, AUɮjU CgjU Gavz jwU DzgåZgU qAiw۪. wAiAz bv zAvz, zs zAiz CPjAi ðZguAiİ EgĪzjAz CwyU߯ AiĢAz, DzgAz Zj vjĪ Ai vȦPgV qAiwz.

AiUAz zQt zñ߯ AZg iqv C Vj, zU, U, Pw, AzAiU zs v KPAv iˣ, zsAiģ qɸv zsgU Az. Hg gV UrUɯ Aiģ ģúgV jj۪Vzݪ. bvzƼP gvۯ CPjAi F zsĪ ĸj AiUz D Pl GZjz. PrAiĪzP AiĪ zުv. wۣAi ȵ֣ߪ zުv.

gVU DAiv. C vU Dzg GZgU CǪ. gܼz Cjavg CAi CU ZɣV CĨsVv. E wP - ê sz GZgP Pgt Zjz. CPjAi Ai - êUAz Gvg Pqv zsz sd AlP PgzPAq V Ugzê sav z irz.

sav qvۯ AiUAz ģ s vgAUU MAzg ïAz ggAz. gwAiģ߯ AiZAiİAi Pzĩl֣. igAi KPAvz vAz Azz. w j gwgĪ På vqAiv ýz.

'Ai UgĨs, Ezä lP, AZg iAi KPAv R ɰ ? F gd sUz Ai Rɰ ? v gU A ɰ? F gd - DqAgz Ai sUz PƼP UArAiİ ? c c ! ã AiUs֣. U Aiİ Q ã vP z, dU gUƽwgĪ UgzêU Ai wzg Av Czs Aiz J vۥ qĪ U Ez jAiĮ.'

AixPȵA ʪA PtivA ww

Duw vx iAii dA gYRA

JAz gv ngĪAv vgwz. evAiİ gU gl UAv ߣ r aPAiizAvVz. ã


dVAi DzswAiiVzݰ F P PU gdsU UAi l AZ AUq gq.

E Kã ýl֣. ģAzAv vU vȦAiiUĪ Az. vAz J AvVAi Pýz. F DPåuAi W WdɬAz Dv CAvBPgt CU. PƣU ýz.

AiUAz ! AzU F dU AzU av۪ CUz. Ugģx CUAz Dv DêzAz CAvBPgt d R CĨswz. VAi F ܼP g. gdsU CQ. zʪ EU vAz nv. F sUz CĨsP MAz v Pgt zުv. Ez ıB R gޫgz. Ez ã vg. vAz vAz. Cv AiU R qPĪ CzsAiĮ. ã q Pzg CAvBPgt wAiįgz z. DzzjAz UV ã vۥ qwgĪz zúz sUg vg ?

gUzõs wA sAev ĨsĨsi

'Aiiz U Azg Cz UAi zú CĨsĪU CzP Q DV AwgĪɣ. wAi C. GzzzP GvgzAiĮ. '

'Cz ! gAsz UAi üwgĪz. MAzw Ai sUz Aiİ Q̩l Czg V CzsBvP z qĪz zg ø uUAz üwgĪz. '

'AiUAz ! U q ! U ivU APɬĮ. FUã iqPɣߪ ?'

'iqĪz? J Qv l ǪP wgV VqĪz. '

'j. UAi iqt. F dUU wzg CzP CP Pqgg. F gw Jg ĮV zï ã oz A vlP . ݮz Az gĪɣ. U g mU vAgĪAiĵ.? '

'N DUz. CzPVAi E F P˦ã-eýUU U vAgĪɣ vUzP. '


CzsgwAi Ai. gVUg U U Pq zjAiİ qAiwzg. AiUAzU PqĪqU Aiit CĨs gĪzjAz g g NqwzAvAi egV qAiwzݣ. vAz Awzݣ.

gwAiį qzg. ɼUUĪ wU ƪv ʰU ï Aiit Vv. gdUgĪ qP dU AĪ sAiīgĪzjAz gdiU v vAz zlqAiģ Pg. zs wgUĪgU Aiit E.

vAz zú Faa gdsUz RP QzzjAz F Aiit vqAiİ. Az ìv. PUU ļ vUİ gP۪ zsgzsgAiiV jAiįgAv. Dzg Dv Av avۣVAi qAiwzݣ.

PƣU MAz Dz gz q jzg. vAz zúz CAiģ r AiUAzU PPg nv. ýz.

' g U gdsUAz zú PV Vz. P ļU zjAiİ qAiįgz PU gP jAiwz. Aw vUzP. g qQPAq gvã. ߣ ir sdP gnAiģ zުiqt. '

AiUAz g qQPAq gl. vAz gz qz D Q zsܣz.

wۣ CUAz qAi Av. gg PzgU, gP îl ʤPg C q irzg. qgU qz iU dUƽgAzg.

F UmAiizjAz zsܣz AiVAi R U. Cg ãwAi CU Az jz. gd UgU gz PɼU zsP PĽwgĪz rz. vl֣ gdU vi PĻ v ʤPgq v۪jz Av. åz aP qgAiAz zުir aUgɯU UAiģ z. AiVAi JZv ï Dv Czg ĮV z ê iqgAz.

AiUAz g vUzPAq Az qvۣ. v pAi C Pt. vۮ ʤPg, qgU, ZUwAi


gAiĪg. Fv AizƼP q. PƣU UgUU vi PĻ CAz DeAi Azï MP lg.

vAzU EAi gd sU ! ãwAi P PnPAq ê iqwzݣ. PqUl֯ , zs PU, wۣAi gd, gtêzg, PzgU ï UrU Az q lg. AiAPz wU D Cgt ltzAv égAv.

D t. ZɰzAv ɼAU D Cgt zñ߯ ɼUwz.

Ugzê GZѸz ï gdiVzݣ. gd åz DAzg ï PĽzݣ. v CzsgwAiİ UgĪ CgģɬAz NrPAq Azg gq UAmU CAiİ Dz F av jv v g vUzPAq gĪzgƼUV zުz gdsUz av r v wgVzAvV DAiZQvVgĪ D AiUAz D Ugī åzAi Awzݣ.

vAz AiVAi üvqVz.

'FU q AwgĪg UgħAzs. zg. iAiz eAz ĺU v DêzP vVzݣ. Cê gU. g AZg iU glg. Dv ǪP wgVz. ѪP gm. ltP Az Avg z ziɯ U wz Ez. ƣ Fv zsgltP Az geAizgĪz wz v Ug svȪ Ai Rz - EAAi AiU sU z Q wvV gĪAz s PPgAz q z ir gwAiİ oAz ߣ gP PgzPAq F PrU Azݣ. '

' CAvBPgtz R E. zBR E. gU E, UĮzqAiİ AvV zsV GjAiwgĪ åzAv Ez. zúP g sU Pl ģ QAiİ d R CĨswzã. Ai gV gdsUU F z U, ţB zުz R, RUU, avz AvAi wAiģ Pzg. '


'fê BRzBRUgqg sUPVAi F zú Azvۣ. Aii Aii Aiz Kã CĨsP CAv sUP vP ߪñ zުUvz. R-zBR i- Ci, s -, d gt AvzUɯ PtP. bvzƼV AiitPgAv MAzU vAgĪŢ. EU Az UĪU , Jg nU CUq gAiĪɪ CU CĨsz Aiģ vU aѹPƼɪ JAz jQĪz QAi Pɮ. CzPVAi F zĮs - iĵ d qɢgĪz. Cvz F Agz v gƥz gƧ v. Gzzɯ x. CAzg jv î. Pt PtP gƥAvg AzĪ. '

F zúP sUAivA vAz ɸjz. g sU CĨsĪzPVAi Ez AgĪz. D sU wjz Avg Ez v UĪz. sU RVgz, zBR gƥVgz. Cz zú CĨsèP. Czg vUĪŢ. Dzg Czg AAzsAz v d AwAiģߣĨsĪ CPg iv ģĵVgĪz.

'Ez AzĪz sUgƥ Azsz zszAi v DAvjP Aw-azAzvĨs qAiĪz gĵx. AiVAi DVg, sVAi DVg v wAiģ PAiPƼ uv. F CĨsP Jg CPjU. ǪtjPAz zgī CUAz - Ѯ zsɬAz F wAi CĨs zs.'

AiUgv sUgv AUgv AUãB t

Aiĸ t gv avwA Azw Azw Azvê tt

Jg Ugzê Azg. AiUAz vȥۣV gl z.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c