Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

zsz

azAg

'Aiģ ! gAUPvz AvvUvzAiAv. CU Ut? nzAAz AiĪgU vAg vzz C. Ai fêz zg t Az irPƼt. '

'DUz, J z AgUĪ? '

'ZAzg Dg UUz. UĪzP Jgq , g Jgq , CgĪz Jgq , E P.'

'C ! Dg U ߣ ngĪz zs? MAz UAm P gP V Azg U P֪Uvz. R qz Jgq UAmU MnU Eg zs嫮. Dg U ngĪz RArv Czs.'

'Uã UPɤvz. RArv U P. Pzg ã MnU V gt'

zsz C AiĹ êiAAi ivr PƼwzg. CjgĪz GgAig JA U. wgZ rQ֣z. êʵڪ Pvz gAUP åzz. êiAAi zsz zĪAiiz AqwAiĮ. C ñAig ewU jz. C PĮ Pħ Zg wAiizg CAz AiĪĪl PArzݼ. Aiigq J AAzsUP C P Dv Av v wAiAvAi qzPƼwzݼ. ggĵg D Pz Puw qwg. zszU EU AAzs PrzU CAU AzAi PĪUAz gAsz Eg fêAiivAiİ ewAiĪzAz DwAivAi gPAiiv. êiAAi Ut êzs E ģ߼zPAq. g UAq ArgAwz qt? ãzP MAii? JAz PýzzP êiAAi Dzgã DUz. Av ã Plzg vȥۼUĪɣ. U CP dU øgVz. ã U MU DUĪAv qzg


߰ C U zĪAiiz AqwVAv Z R PqĪɣ ! JAz iv PnzjAz PAz Eg UAi qzPƼwzg.

zszU FU K iqPAz wAizv. Cq v UĪz? Jgq zjPAiĪz. AiivU UĪ dUq Aiit iqP. PzjAiįzg C Az E Az qAiĨP. v C R qĪz zs嫮. M qz C . U gwAi JZgVzݵ v C JzjU PĽv C R qwgĪz C Cs. evAiİ qAiĪU M C R qz. J wۣAi qwg zUĪŢ. Ezg Aiit UĪŢ. PƣUAz GAiĪ Ƽɬv. CzgAv AiitP CtªirPAq.

AiiwPgɮ UAlĪm PnPAq Uwzg ! zsz Pz iU UAlPnz. CU g DU evAiİ PgzPAq. êiAAi z޼z. PAiİ PqAiģ rzPAq C JzjU AvPAq.

'gqz ?'

'DUz. '

'Uzg zjAiģ l. JzjUP AvPƼ ?'

' R qwgP. ã qAiwgP. U vlzAv Pq rzPAq JzjU Az AzV qAiv Uvã. ã JzjU qAiwg. '

'EzAv av ! ã Az AzV wgVPAq JzjU qAiv UĪz. wl zjAi UĪz ? Az P ļ UgU U rPƼ ?'

'Czɮ UP ? zsUz C. Jgq P zV Aiit dgU. Uã ֫. PAi Dv. R rPAq qAiwzg U DAii vgĪŢ. '

êiAU avV PAqg Z ivrzg AiitP̰ Cr gĪz JAz Aia Īz.


zsz Az AzV qAiv CU PqAiģ gĪirPAq Aiit iqwzݣ. êiAAi Į ĮU qAiwzݼ. Ejg vۮ g d AiiwPg av vAiģ r Uv PP Pv Uð irPAq qAiwzg.

Eg gAU l֪zP AZAi F av Gvz - Az JAz PAq PýzAv îAl PxAi ltz grVv.

2

'ĺ ! Avv qĪzP AZ UAz - Jgq P (ģĵ gƥz) UAz gwz. AlƧ AU JzjU C R qv CU UV Pq rAiv Az AzV qzPAq gwzݣ . Hj AvAiAv dg UAPnPAq C q UwgĪgAv '

'D d QAi ltP Azz rPAq KPAvz AĪAv wP. '

zs gêt sP g gieZAig gAUz ozgĪU Cg Ƨ F jw Cgq ivqwzݣ. ivU PüwzAv CjU F av ģĵߪ qPAzɤ߹v. Cg CAvBPgt PêĮ - zAiiAi. wv, Cx zBTU GzgPVAi Cvg irzݪgg. JAv zBTUU zAiĪzg CU滹 DvU vۥ nֹ Avåzñ ir C VAiģV iqĪz Cg v.

glĺz ï Cg gAUx UsUrU V zsP PĽvg. 'zê zAiiAi, wv , F R QAiģ Gzj. P gP Fv dӣAz vjzg FvAz ĺvz Utg P. P eAiģ E d ir Uðiqwzg Czã Qz v ģéõ zsUVAi gvVgĪ F QAi sAi Ai RAz


Rzg Czgq zgAz zsz Uߪzg EzĪgU Fv dgs AiiRV wz ê ɯ AgV PgwAi PqU wgUĪz DAiã ! zê ! PȥPmP PtAz GzgUzgg ? zjU uv MAz, Ai MAz 'CvvmB t jʪ sıv ' JA iv CxPUPzg F Ai - AiĮAl wUjz AiĪ PqU - givRV wgVzg FvƧ ĺQAiiUzAz U vgvz. zê ! xAiģ CU滸 ' JAz rPAqg.

* * *

UgU CuAiiVzAiAz wzqAi zszU AiZVlPArv. v iqwgĪz - ñAiƧ JzjU PeAiģ l Av C qwgĪz vAz C CAvgv üwzg C qĪz CU zsg. JgAv UgU vߣ DPæ l ir PqĪggAz sAiĥnzݣ. g GAi ir C rzPAq Azg.

'KAii D ñAi sAwAiģ qgAii? U aP AiiUĪŢ? '

' ! U UvUvz. iqwgĪz vAz. Dzg qg.'

'UP DPAiİ C ú ?'

'MAzgPt C R qzg U Z rzAvUvz. ʪï e EgĪŢ C, wAr, g, z K qzAvUvz. U PĪAi C ZVzg C R iv AiiU qvۯ EgPɤ߸vz. '

'CP ú? KvPV U UUvz ?'

'U Uwۮ. C AzAi ģ gɪirPArz. '

'EzQAv aѣ Azg ۪ Qzg ?'

'RArvVAi E EAi l qvã. '


Uzg F AiAPz GvP . Az ߣ Pt. ãƧ gP. evAiİ Aiig gPqz.

'De.'

CU zsAiv. Av -CQAiq J êĢAz ivr vAzAiAv DzjwgĪg Eg dVAi ĺĨsg.

3

Pgz Gv gAsv. zsz UgU åzAi ƯAiİ Awzݣ. v åP Gv Av. wAiģߪ Pug - ģztAiĪAv rz. q qwzAvAi PAz D GvwAiİ Az CqVzAvv. Azg Uz AAúgƥ CtAi vd Az gvU Aii vegAi tzAz gAi U AzAi wgjz CAv vd F wv CeAi CAvBPgt ɼAiįgz ? z iqwzAvAi E CAvBPgt PQ ìv. D AzAi Ai wAiİ l ģ AgUzAvv.

qwzAvAi Pt az. P. UAi PĽvPArz Avg UgU sdz ï PʺQ JZjzg.

'zê ! zszɣ. giv F AzAiz Jzj Gzzɯ AiiVAi Ptwz. v ߣ CU滹zj. U FU v۪ ۪ q. EzĪgU rz Azg SgAz ţB ziqĪAv CU滹. VU êiAAi q. C PuwAi qĪŢ. Ez ! FU C vdiqvã. Dzg - Dzg U FU rz wAiģ z iqwgĪAv CU滹 Gzj '

ZgtUUgVz.

'C ! PAowAiiz gAUx Azg wAi Cz. äU PAq gƥ CP dU tsV iv sUĪz. ã sU giv ߣ CU滹zݣ.


Aiaq. Ez gƥ U gwAi z - z aAwwg. GAi wêzg eUvAiiV zê zPqĪ. '

' v K irzg CzgAv qAivã. ߣ CU滹. êiAAiģ l qvã. '

'Cz iv q. C ZPĮz nzg C Ut zqz. ߣ v wAiAvAi Cĸjwzݼ. ã vUirzg C Pq Uz. Cz Czs. ëg Aiİ ߣ

ir asvgV . jU Avåzñ ir CU滸vã. '

* * *

zszU êiAU sQ zU az. v vz Pj ߣ Agz PAowAi z, EUq UgUU ĸgir ģU gwzg. UAm Ul֯ zsP PĽvPƼwzg. MAzgq UAmU Agz PAiirPAq Gz Pɯ zs dUAi AiUUwv. UgUU Eg z sQ zsUAz AvõUwv. U P Eg v ȢAiiUwv.

* * *

gieZAig zgVzzjAz Pj ߣP oAz gqĪU AiigzgƧ t sdz AiĢAz qAiwzg. MAzAz ߣir gĪU zsz sdz DzsgAz qzPAq gwzg.

UgU F qvAi Pɮg jU . 'ߣP UĪU PgzPAq UP. gĪU z sdz AiĢAz gĪz. EzAv av ! D z VAv zqت ' MAz UgU PýAi lg.

'Ugzê ! v ߣP UĪU AiP PgzPAq Uwj. ߣir zêAiP AgUĪ v ߪñP D z AiP PgAiwj. C VAv zqت? C Z PĮz? ۶U Az nzg? '


'ê üĪz d. DZguVAv Cz õ, v. Pzg U vjPqvã. '

4

F g ʵڪ jU P zsz g ĢAi - CAiAi Zwv. MAz AiAP oz Ejz AiĪ rPAq Aiig EgU UAnz MAzAz AZAiģ Jgq vAqUV jz UAi ernzg. gv GlPƼU Uv۬v. gg d iqv Cz UgUgU nv. PƣU UgU CgUUɯ Ƹ AZ evU Pr izs irzg.

ig AiAP F g g åP Pgz UmV ýzg.

'F gw zsz ozAi v EgĪAv Krvã. ê C AqwAi ĮVgĪ wۣ ݮzAv C ʪð MqU vUzPAq . zsz gĪz jQwgĪzzjAz VU CUt QgĪŢ. '

* * *

êiAAi AZz ï ĮVzݼ ! Cz v z gĪAwz. âAi V ĮU zUzAv vgAiĮnv. g wzsjUz ʵڪg MgV MP Azg. êiAAi z iqĪAv nz. Pg g ĮU azg. QAi MAz AqïAiģ wgV vUzPAqg. P PʧU vUAiĮl֪. Cg C JqAz P Uίz. CU JZgzz PAq PU Az֣ vUzPAq Nrzg.

g gwzAvAi zsz ģU PĻl֣. zsz AzAi CU PtzAv V C AqwAiq ivqwgĪz AZ Q PýPAq gPAz ţB Cg AzP PĻzg.

* * *


zsz ģU gwzAvAi AqwAi qz AUwAiģ߯ wz. v UίzzjAz NrzgAz ýz.

'êiA, ã zq v irz. ! D ʵڪjU J MqU Qzg ZɣVvۯ. ã UίV Cg NrzAiĮ? Jzg ã AU, zsz ð ú PrAiiV. DzzjAz ã UίUĪ ɪAz Cg Nrm.'

'VU gV Aii ۪ q. giv lg UgU Z. Cg Avg ʵڪ sPg U Z, CjUV K Pzg vU iqvã. MAz r tU J zs AvAi jAiiUgz. ã zsz gAiģ ElPAq RVg. UgU AiİAi Ez qvã. U q.'

êiAU sAiĪv. Jֵ PýPAq 'v Uίzz zsz DɬAz. Cg vAz sUz CAiĪU MqU vUzPƼ CPƮUvzA CAiĢAz iv.' JAz ý Mz ï CU izsv.

E vUAiP ģèsAz ʵڪjU DAiv. UgU åP V J ýzg.

'zsz DZg õת ? z õת ? ê ýj. AZU Jgq vAqzU ê wgV j. gg d irj. AZU GAiUPã gzAvVzg U vqAiįU. zsz AqwAi ʪð AUgz MqU ê İU ir zz PýAi C Cizs q. JqAz P UίV U sAiĪ nֹ NrzzPV AqwAiģ DPæz ?'

'gV DZgQAv MVz õ. C sz zq jv DVz. C CAvBPgt vVz. DzzjAz ߣ irz ï C sdz AiĢAz zêAiP gwgĪz. '

C wU zsz Az. UgU C MqU߯ C Al C jQĪzPV v F Pɮ irzzV wzg.


'Ugzê ! F zú z. ģ z JAv jPAiģzg irP. qɣߪŢ. zɤ߹PƼzɯ z. Ezɯ t. vjPAi gƥvP dUwۣ úP gUUz z z êAiİAi ê ȢAiiUĪAv CU滸. ' ZgtUUgVz.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c