Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

sP gdz

azAg

`Ugzê ! v gdPĪigU CAi r CU滸P. `

`CAizs ge zsAAi CPv mU V vzzjAz C QjAi AqwAi vAzAiiz GdAiĤåwAi v ƪUU gd zQ̸PA zgɬAz F P PvAvAz Pưw߹z. ĥl GAiĢAz zBT gtAiģ gdPĪig v DAiP PgzPAq Azã. `

AwAiiz z sgzeP gdPĪigz zs, gtAiiz ģgi zëAiģ v evAiİ PgzPAq Az IĶUU A DAiĪ Pjz.

sgzdg C PgudP PxAiģ߯ Pýzg. gdz zsAAi mAiİ MAz A qz PƮ D Pz A AiĪzP AZ E ï z PAz v wAv. C jAi AqwAi vAzAiiz PAUgd, QjAi AqwAi vAzAiiz GdAiĤ wAi v v ƪP̼ v gQ CAizsU Az gg Aizުirzg. PAU gñ Aizz gtAz GdӬĤ wAi v ƪUz vfvۣ gdV ðj jAi AqwAiiz ģgAiģ DPAi Uz z PlAz PƮw߸ AwAiiz z GAiĢAz v sgzez DAi qɢzݣ.

P z IĶPĪiggq ɼAiwzݣ. z AP. Jg C Qç Qç' JAz PgAiwzg. Cz Pý Pý F PU Q Q JA iv ĥov. Pt CU `Q` JAz U gvAi Av dzAvv.

dUdӣAiiz CAsU CvAv AiĪz d Av `QA` JAz. qU zqتz ï MAz z zëAi z üwz `Q` Av `QA` JAz wPlּ. dUvAi CUP Az vz P sgzdjAz zAiģ Pv. MAzĢ Pr UwzU zqzAz zsĹq CPAi vtg PU Qv. z gdz AĪ ĸfvzAz gx zU Pl֣.

2

sP zU CA ivAiİ sQAi ZUwv. dUdӣAi EU Cgz CU iqgAz. MAz gv Pãgñ Ĩ w PU z z gƥ vj C UPAz gæz.

DPAi zĶ, Q, z gƥ AzAiUAz ûvV ģAi C jz.

vAzAiiz ĨīU Aiiz zU U Pq E֫g. U EP gzsV AiAg Krz. AiAgP zvAiiv. zñz gdgUɯ MgV ggAzg. GdӬĤ gñ Aizsfv۪ v ƪU vfv۪ PgzPAq Az.

PU GsAiĸAPlQlPArv. CAsAi CUzAv z ģ jzݼ. vAzAi AiAgP Kr zñzñUAz gdgU Pgɹzݣ. ģjz ï vۧ jĪz Czs, vAzAi EP gzsV qzg Cv zq Aizު DUĪz. v vAzAi ʣ zU gd嫮, Pñ, ʣ嫮 AiPj .

Aiaz. gvį Pvg PAoAz CAsAiģ yz. v, FU ߣ gQ z jĪAv jz ã. FV APlAz gĪiqĪ ã.zë CxAiiz ߣ Gzj Pq.'

J gdjU PAi z ģjgĪz Uv۬v. Aizsfv۪ Pzޣz. ĨĪ Pgz ýz.

` U FU AiijU zĪ irPqĪ ü ? P Pgɹz ? AiAgP DPAiģ sU gĪAv ü. C Aiig jĪ qt. Ezg Aiz ir ƪUU Pl zĪ iqvã. `

z v vAiģ gxz PĽjPAq Az J gdgU evAiİ PĽwzݣ. Dv Aizsfvۣ ivU Pýz. ĨĪ Azã iqPAz wAiz PAUV Awzݣ .

Aizsfwۣ ivUAz egĥl Evg gdgU MnU j z Pýzg.

`z K iq dUzAAi DYAiAv E EU AgĪz. ĺvAiiz Aizsfwۣq Aiz iq ? CVgĪz MAz Dzsg Cz CA iv `

z ýz.

`U , Aiī, Pñ, zU, v椮, vaAvP. F AiAgz AiĪ Pý q Az . z dUzAAi irz guAiģߣĸj AgĪ iv. dUñjAi U U üĪ U iqvã. J DPAi EZ U dUwۣ Aiig vU. ïgzg zõ irzg CjU K iqPAz D vU jzz. `

3

PAi AiAgP g. sAiİ JjU gAiiv. Aizsfv۪ Ufwzݣ. gdU PvZzv. U åP V sU gĪAv Pýz.

` ĺgd, U z ģ jzã. ţB AiAg AlP Az iqĪzã? EU AgĪ gdgUU ã zgĪzzg ã ߣ z P Pl ltAz gP PĻq. C ߣ gxz PĽjPAq gdzsAz gl Uvۣ. `

gdU F ivUAz U. ţB ýz :
`geAz , ã aAvɪiqq. AixAiiV ߣ zU irPq. ZArPzëAi U MAiz iqĪ. Aiig ĸgu irzg APĮɯ UĪz CAv ĺzëAiģ gu ir D gvV Pv P . `

FU ĨsīU zsAi Av. U iwAz GvvV gdgU åP V `F AiAg. Ai qɸt. êU qgUU zAiĪirP ` JAz yz.

Jg gl z Avg gv z PgɬĹPAq vV v U tUt ir irPl֣. ɼUUvۯ AU zUUv۰zAv JjU z AUw Uv۬v.

Aizsfv۪ ʣ vV Pålt wz. z w vV gU gvۯ C PAz PAiģ JwPAq U PmAi VAi zޣV Av. Gz gdg AzUĪ z q UAV gzg.

sP gdz w vV sgzeP gl. ĨĪ CAiģ gPuUV ʣvV Az. sAiģV gnz Fv Aizsfv۪ wz. P P wv.

zU Gzz MAz Dzsg `dUv` zë U iU vj. ãwU zsAi ýz. `dUvAiģ jv Aiz iq, DPAiģ jzjU APlAU AsĪŢ. `

AAi CAi vPz. DPAiģ qvۯ sPۣ DAzAz Uz΢vz. A Ufvۯ v ʣ PAUnv. JAi AU wAiAz Az ïAi zsd êwAi PĽv sAiAPg Aiz iqwz.

Aizsfv۪ Dv ƪU vfv۪ v zg. ʣ P̥v. `zsP dAiĪv ` ĨĪ dUvAi Az Az PerPAq Av.

zë, ZgtU z Ѯz sQAi U . v ã Ugz Av gQ. ĺ QAiiz ã `zU` JA ɸjAz E gdiU. ã U sPۣz z vUAz C Pz PAPzAv gQzAi Cz jw F gu Ug gQP. J PȥAiiz zëAi F sƪAqz PPv wvVgĪz CAiĪgU zUA ã EAi Av gQP.

Ĩī xAiAv zUzëAi Pålt FU gPu iqwzݼ.

sP z ŮQvAvBPgtV yz.

v Uã iq ? ɰU U ? Cu Pq. U QAPv qsVzã. ã U DY irzg U qzPƼvã. EAi Cx v۰Uzg gq ?

v sPۤU Aii zsz Ci EgĪz r dUvAi Avõlּ ýz.

`J sU z, äU CAizsU U. AgAgɬAz Az gdv PAq Dwg. ã ߣU guɪiqwg. Aivߥl e GU iqwg. z U Pt iqv gd gQwgĪɣ ` U DYir CAvzsz.

4

J gdgU sPgd z CPg MPAqg. C w vV CAizsU Az.

CgģU gvۯ U PzPAq zBTwz w vAiģ ĸjz. Ci , U gtP C - Cg Cdӣ Pgtz. dUvAi ýzAv qAiĪz iv Pɮ. vAiiz ģgAiAvAi ߣ rPƼvã. aAwg. vAzAi Pn vAvAz vAi PrU zU ã zBRq. FU zs, LAi, CPgU AzU U R PtĪŢ. Ug ïAi gU ivgU E. v ģĵ d P̪z zĮs. F sgvRAqz d vUzPƼz tz s j.

Dg g RU J AiäU zgP. CUVAv aѣ ģĵdzAi Dg sAi xģU RAz s sAwlgã Aid ? F ģĵ dz zs zsAiģ iqP. EzPVAi Cz AgĪz. F zszsAi UP zs. PP zj. ģĵvg AiäU Ez zs嫮.

v, ã vP gv êAiģ Pj. JAz üwzAv ïwU aPAiiv. C ģztAiĪAv Dêz.

z ã zs. CAvBPgtz EZ zõ APU E. v - Z - AvBPgtz Av sP - gdAiV UAz zszg - zñzg.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c