Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

s

azAg


ezëAi v U gV, zsܣV tlzjAz v givAiiVAi GAiĪɣAz PȵڤU ýzg, CU Cd ï Pzs vమ. zsܣV PĽwz v U g vAiģ øAz Pvjz C Cz jwAiİ Pư ovnzݼ. v vz GR AiĪ qAiĮ CU z. Pȵڥgiv Aqg Az QPAq gQwgĪzjAz 槮 gzsP v zޣVAz ýl֣.

AUU oAzg vAivUAzzg v Pɮ irPƼw߸Ī. vU AZP AZ JzgV Avg zgĪŢ.

Cd AiĪAv iq P. øAz U CP gtP Pgtz øAz PưP. C CAiP C gt wPg.

U gvAi CU Cz aAv. Cd Pȵڣ v. PȵڤUzgU Aiig z j. K iqĪz ? U gvAi CߺgU l Ez aAvɬAz Pq Pq Cz Cd irz øP wAiiV øAz C VPAz zqsAi irz. PƣUAz GAiĪ Ƽɬv.

UAUAi zqz V Av. gg gĵg Ai zqz ߣ iqwzg. CAUg ztU zqAz zqP Vwzg.

EAz zqz Av UAUAiģ Aiig l֨r. C nzg gvz JAz UnAiiV PUgAz.

ߣiqwzݪgɯ E qgAzg. E iv UAUAi , Cg l֯Uz, JAz PUvۯ Ez. Pgt Pýzg UjU üUz gz. UAUAi JzjU Azg CU iv üvã Jwzݼ.

PƣUƧ Azg Ai AiƼVAz Jz Az. R Pzsz DñAz PĢAiwv. `ãP UAUAiģ , JAz PgAiwgĪ ? g A ߣ ir PzPƼwgĪg. `

`ã UAUAiã ? Uzg iv üvã. `
`Cz Pgtã ü ?`
`UAU ã Cvw. Uz õ Cd øAz RArAiģ Jzg Pưz. `
`C EZҪgtAiĮ ?`
`Cz, î gtQAv Pq. Cd ø U wvã. Pü.`

CjjU qĪ Pz iv qɬv. eAi üwzAv UAUAi Rz ï Pzsz QrUüwzݪ. PƣU C Pl lּ.

`Aii Cd øAz U gtP Pgtz CU C UAz gt As. `

eAi PɮV ìv. C v ܣP AwgVz.

2

Cd AiY ģAzAv zQt, Gvg, Ѫ, Ǫ, P U AZjv PƣU t¥gP Av. zzAv Cg ʣ t¥gz gAiz Gzz q irv.

Aqg AiY AzsPz v lt ñ irz vi Pý Czg gdz s PzgAiģ Pn PĪAv DYz.

s zsiv, g sP. Ai î. AzsdAv g, g, AiIJî. gdgU Fv dP gļV Dv ú Azg. Dv gd P RUAz z V ggdzAv éwۢv. DvU vU Eg ɣߧz.

Dv vAi avAUz. C vAzU M UzzjAz vAzAi Avg C gdsg iqwzU Cd sgv AizP AZ wxAiiv iqv t¥g gdP Az avAUzAiģ zĪAiiVzݣ.

x AiYzq Az v ltz gAiz qg irgĪAz Püvۯ avAUzU AvõAz Aiĩ ìv. PzgAiģ Cz Aiz Pnֹ Aizz zvU vqVz s sAlP Az. vAi vl֣ sܣP Azz r gd sz C ivȫ ZgtUUgVz.

`U ! vAzAi ۣwAz EU AzݣAv. Ez sU. CP UAz wAi zUz ģ aAvPĮ Vv. ã vAzAi zP V C Dêz qAiĨP. `

`Ci , x vAzAi ? Uz wAiz. AiY lt òv. PwAi zszAv Cz PnֺQ, AizP zv irPƼwzã. `

`U, vAzAiq Aizު ? Cz Pqz. U wAiz CP irm. iAU jz PĪAii? `

`Ci, Uz wAiz. ģU zBRPqĪz zs. ã v U vP zʪ, ã U Cu irzg UAi qzPƼɣ. AiY ñ irz zñz gd rAiAv îߦ P PtPU PqPqz. Dzg ã U dUwۣ gĥd. DYAizjU Gzzɯ vZ. FU K iqPAz DY ?`

`K iqP ? Cd vAz. ã Cg U. ê gg Aiz iqĪz jAiĮ. vAiiz iv qɸ. AiY C zvz C. Az C Pj. zs, PP, gd, AvUɮ DvU PtPAiiV Pq. Ez U Aiĸg. `

Cd UvPV lt AUjnv. tg PAig, Cg, Ƹg, P, Pr Avz AUZP U

Ctªiql֪. AizAiĪUwzAvAi ĺge s ߣ Azs vBU wjPAq AiY Az irPAq ĸ gdAiizAiq ltz gAiz q nz Cd AiP gl.

3

Cd UɬAzüwzAv CPģU PtgAz. Jg qwzAvAi MAz Ģ z AizƼ V Cd Qjlz

ï PĽvPArv. Cg t¥gz PmAi ɨVAz ZvgAU ʣ vV s AiY AlPAq AUzU v gwgĪ vi Av. PzgAiģ Pn QzzP ? FU AU zUq Cz AlPAq gwgĪzP ? JAz Aqg Aiz Jg AiawgĪU s P PrU tgU v Az CvAv AiĢAz Cd ZgtUUgVz.

`vAzAi, sĪ, F gd PñUɮ v zvz CvVz. Pj CU滸P. `

UAUzëAi Az CdU ĢAi jvv. s F dz Az Aiiz zgzñ CqVzAiAz sz. PzsAz QrQrAiiz.

`R, ãg? ߣ vAzAiAz PgAiwgĪ. `
`zê, v. gt avAUzAi v. wxAiivU zñ AZg iqwzU äU Az vAiģ irPAqAiAz, DPAi Usz Az dzAz, DzzjAz ã vAzAiAz q, Aiz iqĪz zsAz vAi wzݼ. U gd Pñ Avzɮ AiY v CPAz ivȫ DYAiiVz. CzPV v U Azã. `
`avAUzAi vAi ? vAzAi C. ã U C. avAUzAiģ zĪAiizz ļ. ãg ñvgP. z gAv AiY PnֺQz Avg ʣP zj CzU vAzƦwgĪ. Ez PwAiĤU aPUq. ã U. gg UAqz gP dzVzg rAiAv PzgAiģ vAzƦwg. ĨszAiƧ Aqw. g Cģǧ U. ã RArvVAi C. vAi PwAi PĪijAiiVzg V rv gwg. ߪg vQAiiVgP. JAz AiijU n ã q Aiz iq zj zP Az gĪ. `

`Av APUP F v bv. gd AiUz Zg UP, R, r, q. EAz gq. Q۬zg Aiz ir dĸ. Ezg îߦP. ʱ ĢAiģ GAiV GAiĢAz ߣ APAq gq.`

Jv v zU ðnz g îPvz Ez s PAz Mzz DZU vl֣. C gv Rav Qjl t v.

sU wjz På Av. ivȪP jUV E PtPog wggAiP ivU Püv vqɢzݣ. v vAiģ vQAiAz, vߣ ñvAz Aiiz Avg C ģ CîPîv. CiAz n֤Az QrQrAiiz. ýz.

`J x, ã ĺU, U CAPg w jz. dz ivUAz z CAPjAiiVz vAi wgVnz. ߣ ñvɣߪAii? vQ AiģߪAii ? R. ĢAi sĹ Vz. CV߸QAiiV z vAiģ vQAiAz Aiiz U vP PAiģ iqèP. FU F vAiģ Pvj, vAi Zgtvzl Mzg U C. Vv ú AiUUz F UU ã AiU. tUAz ߣ fĪz AiU.`

`Aw ħĢ, F tg AUz v F ĪAig AzP PĻ. ZvgAU AizP zުU. F Z CAPgAiP۪z g PɼV D vAiģ vAi zz Pqvã. U Cd v ñv JAz dUwU wzħgĪz. ` Jv PzsAz AgVz. sAiAPg PU gAsv.

4

ASĥARV gwz s tUzjU Aq ʣz ggɯ Adjzg. z vQ ȵPv Avzgɯ Jzg gz AzɻAz V ţB ţB AizP zgUwzg. Ptvz ȵPvĪ Av U t. C wjz PåAz ģUwzݣ. v PqAi ggɯ s Jzg gz DAiiqwgĪz PAq Cd ȵPvī AiP Az. ȵPv sg PU CvAv sAiAPgV D AizgAU߯ gUUƽv. F Eg Cwīgg. Mg vۧg tU zszAi PvjĪz, gxgV iqĪz. gxU v UjAiAv wgV îP jĪz ţB sƫVz gqĪz Avz Aiz P˱U zêvU gUUƽwzݪ. PƣU s CzsZAzPgz t ȵPvī vAiģ Pvj Cd zU ï Pqv. Cd wjz Az Cz PUwPAq zBTz. JzjU AizvAz PP Pwz s Pq wgVzU ȵPvī gtAzz zBRɮ PzsgƥV jtĹv. gPtzAi sAiAPg tAizު gAsv. Cd tU zszAi Pvjqwzݪ. UAU Az vAiVz Cd PU îgAz. Czgq s Ai Erwۢv. C PtPtP AizvAz PP - ƨ Pwzݣ.

`x, ñv tU Aiģ qwgĪAiĮ ? êĢAz vV Az ߣ wgj ĺgd wAiiz, givAiiz vAiģ vQAiAz Aiiz CAPgQz wPg ` Jv tU ļAiģ jwzݣ.

`Czgq l֣ gwgĪ U vۧg wgjĪ CPgzAi? ã PAwåv d. Dzg Aqĥv iv C. zêAz MPƼzg ã n gwzAii ? R, Pȵ giv CUAz ä zQgĪ JAz YP, C ߣ J zsz vUAz gĪir gQwgĪAz gv CAPgAz gAiwgĪ. ã vAzAiA UgP -ivȪP jU Pl֩z, åP vV Az ߣ wgj gAiwgĪ CAPg - vAiģ Ez FU PɼVĪɣ. Pȵڣ zsiq. Cz U Uw. Dzg C ߰U gĪgU CP iv Pqg. `

Jv v zêAiUz CzsZAzPwAi U l֣. Cz vl֣ Cd Pvۣ Pvj gAq ȵPvī gAqz Uήjv.

Aizު Awv. Aq ãAiİ Pg sƪiPU vAv. s Cd g MAz vmAiİlPAq dAivAz ltP AgVz.

Cd gtz iZg Pýz avAUzAi wAi gtAz

CvAv zBRqv gâwzݼ. dAivAz DAvz v Cd gP۹P۪z g DPAi JzjU vAl ĸjwzAvAi DPAi zBR Erv. zBRAz, PzsAz UnAiiV Q Q Cwzݼ. sU dAivz Avõ vl֣ iv zBRAz PgVìv.

`Ci, zBR qg. ߣ vQAiAz, ߣ ñvAz wgj PAzz ĺ ZPwUU tAiĢz F Qjl t irz D CAPjAiiz x CAPgP vP PAiģ iqèPv. zAiİ PwAi gP۪ AiizzjAz PĢAiwz gP۪ GPj CAPgAiP۪z C g PvjĪɣAz wY irz. Ez EZѬAz qz Pɮ. Ez sUv guAi j. FU ã U DYirzg U iqĪɣ. `

`U, wAi ߣ wgjgzVv. zã v. Dzg iAUU jz ìv. PAz wAi zP PAiwz CAvBPgtPUPz wAi zz Avõz ܣz wAi vzúzAU FU Uģ ir F y zú w irPƼPAz zsv AiĪīgz. CzPVAi F ߪñ MzVgz. q wAi zúgĪ ܣP Ut. `

sVU dAiz ܣz zBR Erz. iv sPۣzv CAvBPgtP vAi Uģ AP, DP vAi ï Pa zݵ vAzrz. avAUz GƦAig AizgAUP Azg. Jgq ʣU gg zBRz sVAiiVzg. vV Az AiY PPtPUq vAzƦz s wgj CiUƽz Cd jv ĢAi F CxP PgtvAz Jg vۥ qwzg.

GƦAi UPP. õgd QAi U. avAUzAi ߣPAz AzU C zʪAiUAzU Az dz gg úP vgV Mgߧg Jqqz Ezg. C CUU UPP V gwzg iV avAUzAi evAiİAi PPAiwzݼ. Cd wxAiivUV AzU evAiİAi Egwz Ejg zAz AzAi azê.

Jg Cgz PUgz ļVzg GƦAi iv AiZU߼Vzݼ. xl֣ CUAz GAi Ƽɬv. ýz.

`CP, E gâ s. Azã iqPAz Aia P. ã Uģ irzg Aii gĵx zAvU. tAi wAi t Gzg zsgAiģ Aidժ qAiĪŢ. CxzAi PƣUƼz. FU GgĪ GAi MAz vAzAiiz Dõ AfêP gv߫z. Cz vjzg - Czg zg iv wzê zPvۣ. Cz vjĪz UAz Aiawzã. `

`Ci CzPP AiaP. FU UPP V Dõq Aiz ir D AfêP gvߪ vgvã. Aiar.`
`U, Cz C Įs. Cz AiijU UvUz jwAiİ sAqgz szVnzg. g jv õg Cz U gwAi gQwzg. UPAz CPv PAiiAvgV Az õg Ugq PU Q PvjmU, Cg zQĪzP iv D gvߪ FZU vUAivg. Avg ţB Cz szrvg. ã Aizުir vgĪɣAz Uz iv. Cz ê, ú, GAiUAz vj PAizAvg ţB AzP PĻt. Dõ vAz. DvU ߰ êīz. wAi t gPuUV C ģ MPAq PAi PƼP. AqjPU vAzAi Aw. vAzAiAvAi ߣ ê iqvۣ. Dv jzqAi gvۣ. C Da A Pv tAi iqt.`

Jg GƦAi CAiĪߦzg.

5

AqjPU gdU GƦAi xAiģ CgĻz. v CAiģ t gPuUV tAiģ PĻ PqPAz, PAiz Avg AzP vAz PqĪzVAi yPAq. CvAv gV Eql, JZjPɬAz gQqwz D gvߪ sƯPP PĻ zsvg U Mమ. sƯPz dU yUAz, Cg AUzAz, DzzjAz RArv PqPqzAz Cgɮg o rzg.

ê üĪzAz zȶ֬Az jAiiV vgvz. Dzg zBRzgĪjU GPg ir P Aiz PguAiģ vjĪz Pv. s v. C g, g, Av AiUU vVzݣ. C Ĥz AizP Azg U jwAi PPgv `

JAv P֥jw Azg zgĪŢ. Ai Cw gjzg. sAiAPg v vdUzg. gĵ vj AfêP tAiģ gPu irPƼvê. RArv tAiģ sƯPP PĻPqz.

`Pȵڥgiv Aq Pw. Dv Uzg ir Cd gQvۣ. F P Aiz iql xAiģ gPj iv Pl ɸjU PgtUvê. Aia Pv tAi ir.`

`ɯ MnU Aia MAz tAiP Azê. Cz AfêP tAiģ gP PĻgzAz. Cd gQĪ sg Pȵڣ wgĪzjAz Uzg ir C t Gvۣ. CzP P tAiģ PqP? `

AqjPU AgVz. gd tAiģ PqƦzg C Aw, ʣwUz U RArv PqPqzAz oirzzjAz gV AgU PvAz GƦU wz.

E GgĪzAz iU. Cz s xAz tAiģ AĪz.

s ivAijjU A Cg Cêz qz gl. Av MAzjAz AqjPU vjz iUz sƫAi vgAiĮnv. D PArAiģ A P P̣. QAi CgģAi AsUz Av AizvAiiV Az irz. Lz, v, Ev, Lv qUļ sAiAPg jv U ĸUlv Az E vUnz. D zȱ JAv zsAiAiģ qVwv. E tAz CU qU Pvj PĪz, Pvjl D U zú, qU GzU JzPAq UĪz, CU ţB fêAvV E

vUl֪z. F jw P Aizުv. U V ĸUlv Az E vUlwzݪ.

PƣU s eãvĥz ļAiģ PgAiĪ Av AiVz. Czg AzAi EgĪU, UzU, PngĪU CAR vAqU nָĪ C l֣. D ܼɯ eãvĥAz vAìv. Uɯ Az gwgĪ eãvĥAz vðUĪAvz. Czg AzAi EgĪU vAqU Az U wPAq. Cwv ZĪzP CPzAv ir U wPAq Z iAU wAz Q, ƼU PgAiįgAz. DU APĮ sAiĥnv. s vAz tAz DPz z VqUU gqgAz. EgĪU wAz Czsz nz U JwPAq UgAz.

APĮ PAUl, sAiĥl gd g P̪. zsvg UU v gd iv Püz CAPg lzPV vۥAz gUgAz. PƣU Cgɮg MnU j Aia sU Aizݪ ĪAv w v vB AfêP tAiģ Czg evAiİ CP Ciˮ gvߨsgt U vUzPAq Az M v t¥gP Cq Aiit irzg.

6

ۣwAiİ PAwzëU CPģU PtgAz. Cd t¥gP Az qg irz gvAi CUAz P. Czg Cd Uɯ Ju zPAq, ƪi QPAq zQt QU Aiit iqwz ߪ qvۯ vl֣ JZgv. Uj lּ U, U gvAiģ Pz ɼUUvۯ Pȵ givU ý PĻz. v z Ai wz. v dAiPV AiYzq gl Cd UwAiãVzAi JA AAiĪ Jg v. Cd Jzg CU V C rPAq gèPAz o rz. Pȵڣ Ugq YPAq. zêQAi PAwAiq Aiit iq EZ lּ. PƣU Pȵڣq PAw zêQAig UgqgqsgV glg. Ugq AiĪUAz DP iUz AZjv CdgĪ ܼ qPv gl.

t¥gz Aiz sƫAiİ Ugq Ez. Cd ȵPvīq ĮVzݣ , avAUz GƦAig MAz Pq Qv PĽwzg, z, vQ Avz Azs v gg vAz Pq zBTwzg. AizgAUɯ zBRAz gVz.


PAwU zBR vqAiįgzAvv. `zê, äz UU F UwAi?`JAz Q Q CAz. Ai izs rv ýz.

`CP, zʪ . K iqĪz ? ã iq, wAiƧg v v P sߣĨs P.`
`Egz. Dzg ߣ AzjU P sɰAiz ,`
v, `úA svõ zõùw AiB ` JgAi ģ. U zöU E, Aig E. Dzg, `Ai sdAw v iA sP Ĭ v võ ZA, ` Aiig ߣ sQ۬Az sfĪg Cg . ߰ Cg, Ez AiĪ.

`Uzg Cd sPۣ? ã Aq PwAiĮ? `

` Aq PwAiiVzg EzĪgU Cd UwAi Vz Uwv. Cdz CAPgAiP, geUt AiP۪z sQ, C ɣ AzAi gĪɣA ɪAz M ģ qAivۣ. Ez EAv CxU vAzqvz. AiY ۣwAz gqĪU ýz, U Pzg q gĪɣAz. Dzg C geUtz z CzP CP Pq. sgv AizgAUz dUwۣ Cwgx ĺgxgɯ rz VgĪzjAz zsP CAv CPvɬĮAz, Azs AzU x iqĪɣAz ýl֣. DzzjAz C PgzU iv V Ai iqwzã. zã v, ü ?`

`zê v, ɥ UAz Uwۮ. U zPĪz
U ?`

Cg zgz MAzg ĸUl֪ PýAv. s zgz sƫAiƼV zq Az ggwzݣ. Lz qɬAz rz stUgU EgĪ U MAzz ïAzgAv V C Az gw۪. D AizgAUɯ UAz vA Uwz. Jg DAiZQvgV qwzg.

s AfêP tAiq gd QAiģ PgzPAq AzzjAz JjU Avõv. Pȵ zAz JjU Avõv. PȵzAz JjU ĺzAzV CzĪgV zBRɯ gvĺìv. Jg Avõ izsUAz Cd zPĪ, ʣɯ fêUĪz JAz zsAiUƼwgĪU vl֣ Cd vAi CAz iAiĪV ìv. ţB Pg, Jg zúU E, Cd zú UAi ĮVz. g iv E. D AizgAUz qQzg Czg Ľ E.

gd QU v. v E zg sƯPP Az Aidv. JAz Aiav v jgߪ rz. zsvg֣U P̼ zħAi C v v evAiİ EAiĪgU Azg FU iv E, ýz.

`zê, Eã øPv qz Vz. AfêP tAiģ Pq Ug E֥q. s CsvǪ vd vqAiįgz q Az zsvg֣U vg Pɮ Ez. Cg g gg zz DAzAz ʪgwgĪ AiĪ vPP Cd g jPAq VnzgAz vgvz. `

`zê, Pȵ giv, dUzAiiz ãƧ iv Cz . Cd g Azz AfêP tAi Ezg GAiUzAvUvz. E v zs irzg Pɮɯ Pl UĪz. C gtV vV Vz. EAz UUAiƼU Cd g Jzg vjP. Dï AfêP tAi Pɮ iqgz. `

`qPĪzP P. g Pq gP. zsirzg J AidPUĪz. `

Pȵڣ wY irz.
 

` CZjAiiVgĪz dzg, Cd g U v vUɰzg EU Az ü.`

Jg qwzAvAi Cd g JAz CU Az v.

7

AfêP tAi zq CdU Y Av. vۮ qvۣ. Pȵ, PAw, zêQAigAz Pq, vQ, ziߢUAz Pq, GƦ, avAUz, sgAz Pq. EgP E ? ţB Pt az. MAzAzV z zȱzAv YPP gwz. v gt, ȵPvī gt, s vV Az AiY vAzƦzz - v Cz wgjzz, ñvAz Aiizz, CAPg vAz g PɼVĪɣAz wY iqĪz Avzzɮ MAzAzV YPP AzĪ. GƦ avAUzAig rz îAv aPAiiv. vAv CP irm, v g v v PwAi PĪigAz vj Pl֣? UAz gfvz v zQz Aidã ? JAz AvV Aiav v vVιz.

s vAzAi zQz AvõAz Gz. Cd Pȵڣ QAiİ PĽj AU zUq lt ñ irz. PAw, zêQ, GƦ avAUzAig g g QU AAz gtUAiİ Azg.

Az ï Cd PĽwzݣ. Jg DAzvUAz Aiwzg. Pȵ giv szz PĽv D gdsU CzsPܣ gfwzݣ. s vAzAi zvz vV vvVι Av -

`vAzAi, CY, gtP PgtV CgAiiVzã. ߣ PĹ GzjP. Ez F gd, Pñ J z Pj CU滸, JAz rPƼwzã. `

Cd iv vVιz vAiģ îPv۰. v CPPV vۥ qwzݣ.

Pȵڥgiv Cd F g zgAiģ rz. s PqUƪ zĪzsg Az jz.

`zê, Cg. vB Cg. vAzAiAz wz, wz, Dv PAz P sVAiiVzã. vAzAiĪjU ï Pguɧg. ģ jvV CjU êɬAz AvõUzg zQzã Aid ? êɮg qwgĪAvAi Ez JzjVgĪ v w CzjAz PɼP j tvU iqvã. `

Jv gqĪz.

giv C vqz PĽjz. dUúPz zʫ Azߪ gv Cd PqU wgV ýz.

`Cd, ã U GzãV PĽv øg rĪz AiU. vZv gdAiA ' JA rAiģ YP. EAv g, g, sUzP, v ivȨsP vAz ã ɪ qP ? FU Ī GzãUĪz P. vVAi ߰U Az ĸ۪ zvzl guUvz v wgjz v z, Cz? avAUzAiģ vQAiAz, ñAiAz djzz z jAi? C CV QAiiV zz ļ ? Cq F UP, GƦAiģ j ? wggAiP wP UtUAz U JzAiİ PwAi gP۪ PĢz CAPg PɼVĪɣAz wY irzzgã vz ? ü ? PwAiģV AiY Pnz ivȫ DYjUV, PwAiAiU, geUtU vl֣ vU ir U guUvz ? Pl ZU zsz z. vqAiįgzAv jwAizVzU C vAiģ vZҪV djz C PAzzzU C C CAPg EĪɣAz x irzz ? C dVAi PwAi. Cz ̼AP zAi. C êĪ E, zõ E. jwU vPAv wzݣ. Ezg Czã v ?`

`GƦAi C Ezg ã zPwzAii, ߣ PAz vP V gdAz AfêP tAiģ vAz ?`

`ä zgi q. zBT v Avʸ. avAUzU ã Ci irzzPV C zAiĪ Az. Cz vȦUƽ. Ez Pv. g Pv, zs. E֯ Dzz UAUAi z s. e zëAi wPg ĢAi ju.`

`ãU zqPĪ. F Czs Aidz Aiz zqQAz ߣ GsAiĸAPlP FqĪirgĪ JAz gAiPqz. g g g. ã UAi CzQAv aѣ sPۣ. UV C vU Pgtzɣ. Pv, gU ã C îg. Dzg ߣ gQ C vU PgtVzã, Cz ã gAi Pqz.`

` sQAiq geUt gwz. åz Az ã ýzAv PüwgĪzjAz CAvBPgtz CAPg vzgĪz. sgv AizPz U irz Gzñv YP. D Yvz v guɬAz CYAzsPg zgiq. g v Avʸ. K, C DAV Dê. `

Cd zUq Avv. AAz. Pȵ giv zUU Az. g v - s DAVz.
 

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU. u d: Pqv.PA

w3c