Pq sUz Al | EAV sU | sQ VvU | bAiiAU

DPv

sazAg

`giv zħg PU PüĪŢ. zêjzݣAi E JAz AAiĪVz. `
`C U üq. zêjzݣ. C w ĵz PAiU qwgvۣ. C Aiz AAi qgz. `
` z ģAz zêg PVzêAi? JAz Zg iqP. wۣAi z Az PUĪŢ. `
`Dzg s, RArvVAi zêg Azã. C U Uw. Cx. Vg Q̮. C l g gɺU ? FU C PʩnzݣAiĮ ?`
`C RArvVAi ߣ Pʻrz Ezݣ. ã jAiiV wzPAr C.`
`Cz U r. vAV UAUƨAi Ai vA Az qV. CV zĪAiiV. gwAz C vPArzݼ. zgqPgg C JwPAq Vzg. i z ï tzgã ? Ezgã ? QۤU iqĪ zAi Pɮ ģUU AQ ZѪz. Ezݧz iU n iqĪz. AUg vPAq UĪz. Avg Cg ew Pr qĪz. EU Cg AvU. Pz Al UAz CĨs CĨs P PV Vzê. `

`Qۣ nzAAz UrUU F zBRz. Cz Aii PgtAz vgz. CzP zުVg P. F AzAi Cg? zgq, AQ, İUU qAiw g? ɼz g AtV PU gvzAz J d zsAiVzg ? zñ zñU gdg gg Aiz rzU EU Aswg? tU lvۯ CU evAiİAi vU lvg. Q QlUU g ZUU v vvgĪU dUwۣ vA MAz MAz jwAiİ zBR APlU Az gv۪. CU Jzj P. EzPV gg DUgz. sAiĥq gz. giv ï v P gz.`

`F dUv PjU gv zħjU C JAzɤ߸wz. qAiĪ CvZgUɯ , z, g, Cxg Cg ïAi giv Cxg PU PüĪŢ JAz U vgvz. `

`UP üwAi? ã jAiiV M䤹Az Dv PVAii? Dv jAiiV sfAii? fAii ü?`

`CzPã Azú . ģAiĪgɯ zʪ sPg. v e iqvê. sd iqvê. sUAv PۣAz zAiiAiģAz üvg. Vzg ã Cgzs irzݪ ? vAV UAUAi Aii CAi irzݼ ? Aii CjAiz qV. CZ AUgzAv v. CAv zgqPgg PUP P̨P? CxAiiz Azj zĵg PU Q zssּzg D Cz ? z ? gz ? Cx zêgz ? ý qt. ?`

zsgPgV jAiwz Ptg MgɹPƼwzݣ.

`Cu , êɮg MAiĪg. C z. AiizzgAz wAi ï g vl g Qzg , g zU Cx PAoo irz AvU vU ýzg Cz e J߹PƼŢ. e JߪzAzg giv jAiiV sĪz JAz UģzqP. `

`Uzg zêg jAiiV sĪŢAz üīg ? Av - VAv ZV iqĪg g djzg. Cg߯ sPgAz üīg ?`

giv P. x JAz Jg Mvê. Dzg EvgjU ø iqvê. ļ üvê. zsV U iqvê. APl Aiz UjAiiUvê. J UjAiiUvêAzg zBR U eAiiUvۯ C gu iqĪz gAiĪ UjAiiV qvê. zêg J Azê. Aiig ï qvê. e zs sdU ɯAi J JAzg jPAi ĺvz wۣ.

`MAz aP UĪ Czg vĬAz zg vUzPAq V Cz zj. vAi zgVzݼ JAz CzP UvUvz. C Az vߣ gQg JAz CzP wAivz. Czã iqĪz g? Az zg NrUĪzP AZ, P, dU vUzPAq qAiĮ gĪzP AZ, Ci, Ci, JAz PUgAĪz. giv JAz üvê. C Az zgAz U Uwz. C MAz Ptz g sUz Pz APlAz gĪiqAz wAiħ. Dzg DZguAiİ ? CAvBPgtAz giv A wۣ C PU gvg DPgɤ߹PƼɪ ? T Aq AiPz Gzg ZPwAiiz giv åzAi Ezݣ JAz Uvz ï U sAiĪP gP ? P֪ JAvz Eg P Uj qP? sAiĥlg giv Cvz U APɬĮ JAz Cx ? `

Pv P jAiiV iqP. iqgz. KvP zggz. zgĪz sPۣ Pt C. iqgĪz, Pv Pz EgĪz, sAiģVgĪz F g DPvz MgU.

`Ugzê, DPAz MPƼvã. U CAv zqs. F zBR Aiz JzAi qqUlwz. giv CPۣ. ߣ jAiiV wz PV PgAiĪ Q۬Į. zê, Cxx, ãAzs, U ã Uw, gPgP, dUx`

2

CƧ gdv. J gdvjVgĪAv CAi zõU. Dzg JgAv. C MAz iA nz. z ëz. CgĪ zõ MAz. Cz Aiigzg AijU Cizg vl֣ PwAiģ MgɬAz FZUɼz qwzݣ. gñAz C R PAVqwv.

vAV, P̼AvAi J AUg i gPu iqĪz C PvAz wzݣ.

C xzg CAUgPPVzݣ. xzg D AvP̮ Cw. C ĺgdAz PgAiwzg. C Cd vdAg PAz xzg CAUgPPv ĪAiiV Avۣߧz. xzgU E ï ĥê. EU v Aidi ï sQ. C vAzAi `AiĪU J Aig vAVAigAv, UAv q. Cg i gPuUV tvU irzg aAvɬĮ. zs iv qq. ĺgd zêgAv r êɪiq. JAz ý t l֣Av.` DzzjAz Aig ï Aiigzg

vZg iqĪţ Pýzg C dĪߪz. vl֣ PwAiģ MgɬAz FZU vUAiĪ. Cz CgĪ zq zõ.

MAz gw EzQzAvAi Qۣz UrAz fvgz Pg UAAz D UP Az wU Qv. Uzgɯ ĮV Uqs zAiİzU MAzAzV UrUU AQ Elg. UjAz dU Jz Zɯ覰AiiV PUqgAzU n, İUUUgAzg. xzg âAz Um gAsv. gv gAiİz gĹAU C AUrUg gñAz grzg. Pg UA Jgq sUV vAz âU Um grv. gĹAUU z l z Aiį UAiĪv. ev z C Aiiz ģAi egz ĮVzg. C AqwAi NrAz GZg iqgAz. e gvۯ `ɰzã ` JAz Pýz. AqwAi ýz. ê FU geAUg egz ĮVj. Aiį UAiĪVz. O a nPnzg.

`ãƧ EgĪAiį , UAU J ?`

` gw Pg HjU AQ EmU ģU AQ v. g gU NrAzɪ. UA UAUAi vPAq. CɰgĪAz Uwۮ.`

UAUAi gwAz vPArgĪAz AqwAi üvۯ UAi ï vl֣ Jz PĽv. C UAiUAq Aiį Aiwzz gv ìv. AqwAi gqqɪAz J zg Püz ĺgdg ģU glĩl֣. v ģAi zgAiģ AidiU w, D zĵ zgqPgg r vj Q vAVAiģ U PrP JAz PýPAq. Aidi ߬Az F zgqPggq Pzr øwzݣ. Uzgɯ zsAiAz Cg߯ v UĢAz gP Cnzg. Cg NrV Jgq ʰ zgzz Qۣz AiAzg CqVPAqg.

CU Egg UĪAwg. Cz g Pg. CzgƼP g UΪAwg. zgqPgg AzgAz PgP zg Pl CAz CfAi îP V PgaAiİgĪ gAiĨsjAi ƮP D PgP wPVv. vã iqĪAwg.

Aidi gĹAUU F CAi jwAiģ wz.

`K vAVAiģ zgqAiĪjAz Qv vAz Pq PgP Q۬Į? CjgĪ UĪ Jgq ʰAiƼU. ðùg CU V V UAUAiģ PgzPAq g zs嫮 ? CAi, CAi, vAVAi zQz gg z , CAi, CAi,` JAz ajPAq zƥ ɮP zݩl֣.

C ZvjPAq Avg Aidi ýz.

`gĹAU, ߣ rzg U zBRUvz. F êAiĪg CU UPqz. CAiĪg EU gPqz. `

`Uzg CgP gvg ?`

`D dUU gqAi MAz zq DAz. dU Cg U n, zgq, AQ ZѪz, AUg vPAq UĪz Avz zĵvU iqĪz, PAz, CAiĪAz svg. gPgAv QۤU ðùjgĪ gPuɬĮgĪ UU qQ n, zgqU iqvg K iqĪz ? Cg zgV UAPnPAq vl֣ ï üvg. U zgVgĪŢ. DzzjAz U P vAzgU MzUv۪. `

`z, z, U eUgPgVgP. PgP gQ zs嫮Az ï U gPu irPƼP. Uz AiĪPgɯ j PlּU irPAq gv PĪz UgPu PĪ PUƼP. õ jw MzVzU Jg j D zĵgU qzrP. `

`Cz Cz. Cz E Az irPƼt. `

`Cz j ! FU UAUAiģ gQĪz zs嫮? `

`CɰgĪ JAz Uwۮ. C zgqAiĪjAz MAil Vzg ã iqUĪŢ. `

`MAz zñ. MAz ɮ, t g, U, J MAz. Dzg Cz JgqVz. MAz Pq zĵg CAiUgg UA. vAz Pq Ai PwUz zsgU UA. EjU erAiiUĪŢ. F Jgq zñUg MAz ewAiĪgUP. CAzg øP ø zgqU zgq. F Ƽ P̽U Cg Av AgVĪAvg, jU g Jߪg jAiiz er. UAU, wAi UAU ã UAUAiAv vVzAiį, ߣã irgĪg ? ããVgīAi? CAi, CAi` Jv PɼU zݩl֣.

gĹAU vV Azɰ UP K iqP JAz wAiz Hg AgĪ azAzP V CAiizg v zBR AwU iU zgwvAz Vzݣ.

gAsz AsuAi Uq gĹAU iqwzz.

3

gĹAU zBR vAVAi vPAq VgĪzAz C. ʪð UAiU, CU ï PngĪ nU, CUAz E gqv EgĪ gP EU zAi CVv. vAVAiģ ɣɹPAq ZѣVzݣ. zúz ê APlU gvĺV vAVAi zBR AuPg iqwv. `UAUAiAv v zjAi Pg z, Az QwAi Cvv ` JA aAvɬAz C ģ APlqwv. zsU üĪ iv Ī Püwzݣ. C QAi MAz AiAvVv. C z ivU C ģ ï ju iq. M `giv ` JAz WgAz lֹg qwzݣ.

`giv zAiiAiģ. C Aiig Dvz PügĪŢ. APlzgĪ zBT tAi PUĪ PU RArvVAi DvU lvz. zBR wêVgP xAi CAvBPgtAz AgP Ezzg zê Dvz PýAi Püvۣ zsU iw dzAv Pog Aiīv. `

gĹAU v۪ `giv ` JAz lֹg l֣.

Cg `Cu, Cu ` JAzg gVAz PVzAvv. gĹAU AwgV rz. `UAU, UAU` JAz PUv gP Nrz.

` s, ã zAiiAiģ ?` Jv zsU lֹg lg. P m֬Az Ptg MgɹPAqg.

Ct vAVAig Mgߧg rzg. AvõAz EjU iv gqz. Ptڣ g zsgPgV gwz.

UAUAi M Ag. JqUAiİ M qVAi P rzPAq Az. D qVAi AAiAv E Cĸjwzݼ. UAUAi RzAz ewAi gñ Jz Ptwv. v PzU PzjzAwzݪ. UAiįAz Pw Ev. Ctڣ qvۯ aPAiiV PwAiģ UΰU Jz.

`U, ãɰAz AzAiĪ, FP Aiig ?` zsU út gAz Pýzg.

Ct vAV F Ƹ qV Jg PĽvPAqg.

`, gw UP Pg Azg. UqszAiİz UP AQ a n iqgAzg. ģU AQ v. ģAiİz CwUAi gP NrAzɪ.`
`tڣ D PxAiģ߯ ýzݣ. ã U Pg PʬAz vPAq Az ü. `

` ! K ! ! Pg PʬAz vPAq gĪz ! ߣ l֪ gzݣAi dUwۣ ?` JwzAv zsU Ctڣ R rzg. Cg zȶAi ĪsâAiiVv.

`Uzg ã gw JzAiĪi ?` zsU Pýzg.

`zgqPgg zĵg gtU, Cg zAi JAz E. Cg Aig igPu iqĪŢ. AiĪz, AiiĪz, CZ ivUqv AVĪz. PƣU C isAU iqĪz. E Cg Pɮ.`

`Cg F qVAiģ rzPAq Uwzg. CZ ivUAz Aiwzg. zBSvz E wAiģ rzqAi ģ PgV ìv. vl֣ C AiP Nrz. qzlz v z PƧ PzgAiģj C PwAiģ vUzPAq ģVz. Cg ߣ qvۯ UAq jzg. Cg d. Ƨ. DU U Dñ Av. F Pw۬Az Eg tP AZPg Pm. Gg Nrzg. Pl Pɮ iqĪg rU, CjU wP gĪŢ. CPg zjvg iv. PgzjU CAdPĽU `

`F qVAiģ PzgAi ï PĽjPAq Pr gm. D ɼAU gwAiİ Pr w w Pv. U zj vnv. PzgAiAv vAm ij. AzP NqĪz AzP NqĪz iqwv. PƣU Cz CAi l MAz gz PɼU ɼUUĪgU PĽv P Pz. Avg U U ir FU EU Azê. `

`U, ã M M AU. Cg g UAqg. U zjPAiiU? `

`UAv zjP , gdv gt. CAi Az Aiz AiĪz U UwۮAz sīg ?` Jv v Alz nAiģ vl֣ az. Jg q qwzAv CzgƼVAz t PwAiAz gAv. ɽAi q CzgƼU t Pw.
Jg zAUzg.

`Ez߰ AzAiĪ. `

` zg i U åAiİ GqUg Plz. nAiģ zqz aPz iqĪz gvz. Aiz v櫣 ï GAiU iqz. CAi AzU zU Ejz PƼz. Jgq iq. ģ zsAi, vAiƼU Ģ, giv zAi, F g EgĪgU Aii UAq AU PtPg`

Jg CPzg. zsU gĹAU R rzg. EzP DPv JAz üz. giv AP, AiP vP zsAi J j DPv J߹PƼvz.

gĹAU vvVιz. vAVAi F ߣ ðz. C dz gdv g gt.

 

AiiU
AiiU KP
AiiU PAiP

AiiUz Azsz
vz AwP PAiPU n


ģr
Pz ۪
Dv 
DPv
Dz UȻt 

sUz 
sP gdz 
sP g 
s jv 

zgq 
zsz 
tz ɯ 
dzs
 
fê AiivAi x Wl 
fêz 
fêQ 
PAiV 
QUv 
isõ PzZ 
zsĸz gw 
Aig zsd 
̪ ê 
gĥAi GAi
jv
w ê 
ejv
êvU x jZz 
ge Azsd  
IuħAzs 
ItZ 
zs Avv 
g 
z 
Dz UȻt 
zêg jP 
CzsvAz  
PA  
Zq 
zs zv  
ãAzs 
 
 

P-: azAg.DU